Koren

Koren

Koor H. Clemenskerk Nuenen (Het Parochiekoor)
• Koor H. Clemenskerk Nuenen (Het Klein Parochiekoor)
Koor St. Clemenskerk Gerwen
Gregoriaans koor
Gelegenheidskoor
Kinderkoor
Jongerenkoor Jocanto
Motettenkoor

Gastkoren
Avondwakekoor
Nuenens Mannenkoor

Het koor voor de H. Clemenskerk
Het koor zingt sinds 2011 onder de bezielende leiding van Tom Suters. Vaste organist van het koor is Ton Toirkens.
Het koor zingt elke tweede zondag van de maand – als er 5 zondagen zijn ook de laatste zondag – in de kerk en ondersteunt hiermee de liturgie.
Repetities: iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de H. Clemenskerk.
Informatie: Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met:
– Wendi Buijs (secretaris) of
– Jan van der Horst (voorzitter, 040-2837226).
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden met enige zang-/koorervaring waarbij alle stemsoorten welkom zijn.
Je bent van harte welkom op de repetitie, maar het is wel prettig als je vooraf even een mailtje stuurt naar Jan van der Horst.
Achtergrondinformatie: het aantal actieve leden op dit moment (augustus 2018) is 43, verdeeld over bassen, tenoren, alten en sopranen.
Doelstelling: we willen als koor de liturgie ondersteunen, de viering ‘opluisteren’, de bedoeling van ‘Het Woord’ onderstrepen.
Repertoire: van Gounod tot Bach en van Engelse songs tot meerstemmige werken van Nederlandse oorsprong. Ook Russische, Franse en Latijnse stukken zingen we.
▲ naar boven

Klein Parochiekoor H. Clemenskerk
Het klein koor bestaat uit zangers van het grote parochiekoor, die graag wat extra zingen, aangevuld met enkele oud-leden. Het koor is medio 2012 begonnen op initiatief van een van de leden van het parochiekoor.  Hij vroeg zich af of de cantor, die de volkszang ondersteunde, niet wat assistentie kon gebruiken. Sindsdien zingt het klein koor iedere eerste zondag van de maand in een wisselende samenstelling.
Doelstelling van dit klein koor is uitsluitend de volkszang  tijdens vieringen te ondersteunen.
Het repertoire bestaat dan ook alleen uit liederen uit de rode bundel :”Gezangen voor Liturgie”.
Het klein koor heeft geen repetitieavond, omdat de liederen, die gezongen worden of algemeen bekend zijn of bij het groot koor al worden ingestudeerd.
Het klein koor is vanaf het begin op het orgel begeleid door Klaas van der Ende, die helaas 8 november 2018 is overleden. Op dit moment wordt er naar een vervanger gezocht.
De coördinatie van het klein koor en de keuze van de liederen is in handen van Ad Kauwenberg.

Het koor voor de St. Clemenskerk staat onder de muzikale leiding van Frans Sijmens die tevens ook dirigent is.
De orgelbegeleiding wordt verzorgd door Frans Sijmens.
De repetities van het koor vinden plaats op dinsdag van 18:30 tot 19:30 uur in de parochiekerk/-zaaltje.
Ook kunnen er regelmatig gastkoren de vieringen opluisteren.Het bestuur van het Parochiekoor bestaat uit:
• Wil van Kemenade (voorzitter en penningmeester)
• Pauline Maas (secretaris)
• Franka vd Heijden
• Mia Konings
▲ naar boven

Het Gregoriaans koor
Het Gregoriaans koor (schola) Sint Andries zingt de traditionele Latijnse vaste en wisselende gezangen van de zondagen door het jaar.
Onder leiding van dirigent Tom Suter H. Clemenskerk en wel op de 3e zondag van de maand, in de Mis van 9.30 uur (’s zomers) en van 11.00 uur (’s winters).
Eenmaal per jaar zingt het koor ook een Mis in de St. Clemenskerk van Gerwen en in de H. Lambertuskerk in Nederwetten.
Incidenteel zingt het koor ook in bijzondere diensten (uitvaart, jubileum) in of buiten de parochie.
De “schola” bestaat uit 13 zangers.
Belangstellende zangers zijn welkom en kunnen contact opnemen met een van onderstaande personen.
Dirigent: Tom Suters Heikampen 148, 5672 SR Nuenen, 06 54974744
Voorzitter: Peter van Overbruggen, Molvense Erven 18, 5672 HL Nuenen, 040-2833744
Secretaris (contactadres): Rens Kuijten, Vondelstraat 7, 5671 VA Nuenen, 040-2832871
Penningmeester: Arie Verhaegh, Korhoenhof 1, 5672 VG Nuenen, 040-2834457
▲ naar boven

Het Gelegenheidskoor
Het Gelegenheidskoor is een dameskoor met 16 leden (alten en sopranen) en verzorgt de zang bij speciale diensten zoals uitvaarten.
Dirigent is Tom Suters (040-2833252).
Organist Ton Toirkens.
Het koor zingt in een dienst voor een overledene.
Ongeveer 4 x per jaar een trouwmis en soms een dienst t.g.v. een huwelijksjubileum.
Het repertoire omvat één- of tweestemmige liederen (Gregoriaans, Nederlands en Duits) en/of een uitvaartdienst in het Latijn.
De keuzes worden gemaakt door de familie.
Repetitie: dinsdagochtend, 2 x per maand, van 10:00 tot 12:00 uur in de H. Clemenskerk te Nuenen.
Voor meer informatie kun je Gaby de Vos 06-23403086 bellen, of een email sturen naar het parochie secretariaat.
▲ naar boven

Het Kinderkoor
Het Kinderkoor is voor kinderen van 7 tot 14 jaar, uitzonderingen daargelaten.
We repeteren elke maandagavond in de H. Clemenskerk van 18.30 uur tot 19.15 uur, kinderen ouder dan 10 jaar repeteren door tot 19.45 uur.
We zingen ongeveer 1x per maand in de Gezinsviering op zaterdagavond en daarnaast ook nog 1x per jaar in de kapel van het Catharinaziekenhuis en in de kapel van het Eckartdal.
Het gaat er om dat je het leuk vindt om te zingen, of je het nu heel goed kunt of niet.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christel de Brouwer-Sanders 040-2840441.
▲ naar boven

Het Jongerenkoor Jocanto
Jongerenkoor Jocanto is een actieve vereniging van ongeveer 30 tot 35 leden tussen de 14 en 35 jaar oud. Het is voortgekomen uit Jongerenkoor Nuenen, opgericht in 1967. Jocanto komt van het Italiaanse “io canto”, dat “ik zing” betekent.
Jocanto zingt vierstemmig onder begeleiding van hun eigen combo. Het geheel staat onder leiding van dirigente Maud Broeksteeg..
Het repertoire bestaat uit verschillende stijlen, variërend van gospel tot musicalliederen en van popliederen tot een Latijns rockmis repertoire.
Jocanto verzorgt in de parochie regelmatig vieringen die zijzelf ook thematisch uitwerken. Naast de vieringen in de parochie zingt Jocanto ook regelmatig op andere plaatsen, zoals de oranjemarkt en het levend kerstverhaal.
De repetities vinden op plaats op vrijdagavond van 19.30 tot 21.45 in het Klooster. Na afloop van de repetitie gaan de meesten nog wat drinken in een van de kroegen rond het Park.
Jocanto is meer dan zingen alleen! Het koor gaat eens per jaar op koorweekend en organiseert daarnaast regelmatig feestjes. Om al deze activiteiten te organiseren kent het koor een groot aantal commissies en een bestuur.

Wil je een keer bij Jocanto komen kijken? Dat kan! Mail dan naar het onderstaande e-mailadres of kom op vrijdagavond langs tijdens de repetitie. Je kunt natuurlijk ook mailen voor extra informatie, of kijk hiervoor even op www.jocanto.nl.

Contactadres Jocanto:
Park 1
5671 GA Nuenen
06-10473474
E-mail: info@jocanto.nl
▲ naar boven

Het Motettenkoor
Dirigent: Maud Broeksteeg
Voorzitter Jan van der Horst email
Het motettenkoor, opgericht in 2004 door Fran Hamilton, is een 4-stemmig gemengd koor met nog maar een korte traditie. Het repertoire bestaat voornamelijk uit renaissance- en barokmuziek.
Het is ontstaan uit koorleden van de inmiddels gesloten en afgebroken Sint Andrieskerk te Nuenen.
In september 2009 werd het 5 jarig bestaan gevierd met een feestelijke mis in de H. Clemenskerk te Nuenen.
Op 22 november 2015 vond de laatste uitvoering plaats o.l.v. Fran Hamilton tijdens het 40 jarig jubileumconcert van het Gregoriaans koor Sint Andries.
Na het verzoek om te zingen tijdens de huwelijksviering van twee koorleden in 2019, is besloten het koor weer nieuw leven in te blazen.
Momenteel bestaat het motettenkoor uit 14 leden en heeft als dirigent Maud Broeksteeg.
We luisteren een aantal malen per jaar de kerkdienst op in de kerken van de Parochie Heilige Kruis.
Repetities worden tweewekelijks gehouden in het Parochiecentrum.

Avondwakekoor Nederwetten
Historie
Uit alleen de titel al weet u direct waar het over gaat: dit koor zingt tijdens avondwakes. Het AWK, zo kent men in Nederwetten het koor beter, werd opgericht in het vroege voorjaar van 1995. Het doel is om samen met de indertijd door pastoor Freek Groot opgerichte avondwakegroep, de rouwenden in de kerk met passende liederen bij te staan.
Heel spannend was de eerste muzikale verzorging van een avondwake in oktober 1995. Meteen vanaf dit begin voelden we de intense wisselwerking met de nabestaanden in de kerk.
Samenstelling
Het koor startte met acht mensen, vier dames en vier heren, onder leiding van een goede dirigent. Dit dubbelkwartet zingt alles a capella en zo mogelijk vierstemmig. De liederen die we zongen en nog zingen, “moeten er wel toe doen”. Na een paar studiedagen in Helvoirt en Hilvarenbeek had het koor nu voldoende geschikt materiaal, waar we al jaren dankbaar gebruik van maken. Hierbij zijn veel liederen die vanwege de spirituele inslag, of omdat ze een bepaalde sfeer oproepen, de gewenste stemming brengen. Ieder lied moet “goed voelen”.AMKRepetities en optredens
Het AWK repeteert elke 14 dagen anderhalf uur en heeft in zijn nu twintig jarig bestaan een aardig repertoire opgebouwd. In Nederwetten zingen we in de kerk behalve tijdens avondwakes ook tijdens de Allerzielendienst en de Paaswake.
Een aantal keer per jaar verzorgen we de zang in de hospices van Stichting Sint-Annaklooster op het landgoed Eikenburg te Eindhoven. Op speciaal verzoek treden we soms op in een verzorgings-
of verpleeghuis. Bij hoge uitzondering zingen we een uitvaart. Voor onze leden is dit extra moeilijk, want er moet ook nog gewerkt worden.
Namens AWK Nederwetten, Alex Gruithuijzen.
▲ naar boven

Het Nuenens Mannenkoor bestaat uit 40 zangers en luistert traditioneel de Hoogmis met Kerstmis op.
De laatste jaren met medewerking van een of meerdere solisten. Het koor staat onder leiding van Ton van de Weem..
Ook organiseert het NMK tweejaarlijks (afwisselend met Brassband De Vooruitgang) de Kerstsamenzang in de H. Clemenskerk op de zondagmiddag vóór Kerstmis. Bovendien is het koor – indien in de gelegenheid – te boeken voor het muzikaal opluisteren van kerkdiensten in verband met huwelijk of uitvaart.
Op het repertoire staan o.a. de 4- stemmige missen van Gruber, Filke en Haydn.
Verder liederen die zeer wel passen in een kerkelijke omgeving.
Het Nuenens Mannenkoor repeteert op maandagavond van 20.15 tot 22.15 uur in Het Klooster.
Het contactadres van Het Nuenens Mannenkoor is:
Secretaris Joep Thijssen
Sneeuwgorshof 16
5672 EV Nuenen
Tel. 06-38033670
website: www.nuenensmannenkoor.nl
▲ naar boven

© 2019 Parochie Heilig Kruis