Bezinningstekst pastor Rita van Eck tijdens de Oecumenische viering 17 januari 2021

Bezinningstekst pastor Rita van Eck tijdens de Oecumenische viering 17 januari 2021

Bezinningstekst uitgesproken door pastor Rita van Eck tijdens de Oecumenische viering in het kader van week van gebed 17 januari.

Sören Kierkegaard ( Kopenhagen 5 mei 1813 – 11 november 1855)

Was een  19e eeuws Deens filosoof, protestants theoloog en cultuurcriticus. Omdat hij in zijn filosofisch werk het belang van persoonlijke keuzes en betrokkenheid benadrukt, wordt Kierkegaard vaak gezien als de eerste vertegenwoordiger van het existentialisme.

In oktober 1830 begon Kierkegaard zijn studie theologie aan de Universiteit van Kopenhagen tot 1840.  Daarna kwam zijn doorbraak vanaf 1842 – 1846 in Berlijn.

Na 1846 ging Kierkegaard zich meer op stichtelijk-christelijke filosofie toeleggen. Hij stelde de in zijn ogen verwereldlijkte Deense staatskerk aan de kaak(waarbij hij o.a. in conflict raakte met zijn oudere broer, de theoloog Peter Kierkegaard. Ook kwam hij met levenslessen in boeken als DADEN VAN NAASTENLIEFDE, OEFENING IN CHRISTENDOM .

“Juist het gewone, dagelijks leven staat bij Kierkegaard centraal, en niet een soort onbereikbaar Verlichtingsideaal. Zijn uitgangspunt is dat ons hele menselijke bestaan een cadeau is, een geschenk, dat ons gegeven is uit vreugde en liefde. We hebben er dus geen vordering op.  Dat idee werkt bevrijdend. Want in de kern bezitten we dus helemaal niks, niet eens onszelf. Ik bezit mijzelf niet en jij jouzelf niet, maar wij bestaan in de liefde die alomtegenwoordig is in God. “Tot niets worden voor God”, noemt Kierkegaard dat. Het is leven in overgave. Dat is niet per se makkelijk.

“Daarom is tegenwoordig worden bij jezelf” zo belangrijk.( Kierkegaard verwijst naar bijbelse passages waar Jezus wijst op de vogel in de lucht en de lelie in het veld, die ook leven en groeien zonder daar verder eisen aan te stellen.                        In de kern is het leven goed.

Uiteindelijk draait het bij Kierkegaard altijd om vergeving en genade. Het gaat er niet om het leven als project te zien, dat kan slagen of mislukken. Dat is hoe we er in de moderne wereld naar kijken.”

“Uiteindelijk  wil Kierkegaard bereiken dat je weet wanneer je moet stoppen met denken, en dat je gaat handelen. Gewoon doen wat zich aandient. Plannenmakerij is heus niet erg, maar het coronavirus maakt ons weer eens duidelijk  dat je dingen niet altijd van tevoren kunt bedenken. Het leven blijft een waagstuk.”

Kierkegaard wijst ons op onze menselijke weerstand tegen het feit dat er onvoorwaardelijk van ons gehouden wordt. We durven er blijkbaar niet op te vertrouwen dat er een liefde bestaat die zo onvoorwaardelijk is dat we er niets voor hoeven te doen.” (Uit: Kierkegaard in gewone taal, Geert Jan Blanken, Kok Uitgevers, 269p.)

“Zo was de liefde in Christus aanwezig. En terwijl de wet onze ondergang wordt, omdat we niet zijn wat zij eist, zo wordt Christus de ondergang van de wet, omdat hij helemaal is wat de wet eist. Wat als een eis vervuld wordt, is ze alleen nog aanwezig als vervulling, als eis bestaat ze dan niet meer. Dorst die gelest wordt, is geen dorst meer, en net zo is de eis van de wet, door Christus, geen eis meer, ze is alleen nog maar vervulling. Christus ’leven  was een en al liefde. Die liefde concentreerde zich niet in een paar grote ogenblikken, maar was net zo aanwezig in het meest kleine wat hij deed. Hij deed niets anders dan liefhebben. Zo was Hij de vervulling van de wet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed:

V: God van liefde, door Christus zegt U ons: Jullie hebben niet Mij, maar ik heb jullie gekozen. U zoekt ons, U nodigt ons uit uw vriendschap te ontvangen en daarin te blijven. Help ons om nog dieper op uw uitnodiging in te gaan en te groeien in een leven dat steeds completer is.

Acclamatie: Innerlijk licht

V: God van liefde, U roept ons om U te loven hier op aarde en elkaar te verwelkomen als een genadegave van U. Dat uw liefdevolle blik, die op ieder mens rust, ons zal openen om elkaar te accepteren zoals we zijn.

Acclamatie: Innerlijk licht

V: God die bijeenbrengt, U vlecht ons samen tot één wijnstok in uw Zoon Jezus. Dat uw Geest van liefde in ons zal blijven, in onze afzonderlijke gemeenschappen en oecumenische bijeenkomsten. Geef dat wij samen in vreugde mogen vieren wie U bent.

Acclamatie: Innerlijk licht

V: God van de ene wijngaard, U roept ons op in uw liefde te blijven, in alles wat we zeggen en doen. Geef dat wij, aangeraakt door uw goedheid, die liefde mogen weerspiegelen, thuis en waar wij werken. Dat we de weg bereiden naar elkaar, spanning wegnemen en rivaliteit overbruggen.

Acclamatie: Innerlijk licht

 

Voorbeden:

V: God van leven, U heeft ieder mens naar uw beeld en gelijkenis geschapen. Wij prijzen U voor het geschenk van een veelheid aan culturen en volken, geloofsuitingen en tradities. Schenk ons de moed om altijd op te staan tegen onrecht en haat op grond van ras, achtergrond, geslacht en religie. Overwin in ons de angst voor mensen die niet hetzelfde zijn als wij.

A: God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.

V: Barmhartige God, U heeft ons in Christus laten zien dat wij één zijn in U. Leer ons om vanuit deze eenheid in de wereld te leven, zodat het mogelijk is dat gelovigen met verschillende achtergronden, in verschillende landen, naar elkaar kunnen luisteren en in vrede zullen leven.

A: God van vrede, God ven liefde, in U vinden wij hoop.

V: Jezus, U kwam in de wereld en deelde in alles ons menszijn. U kent de moeiten van het leven en de mensen die op zoveel verschillende manieren lijden. Beweeg ons door uw Geest van ontferming om onze tijd, ons bezit en ons leven te delen met alle mensen die in nood verkeren.

A: God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.

V: H. Geest, U hoort de woede van uw gewonde schepping en de kreet van allen die lijden onder de klimaatverandering. Leidt ons naar een nieuwe manier van leven, opdat wij als deel van uw schepping mogen leren om in harmonie te leven met alles wat U geschapen heeft.

 

 

© 2021 Parochie Heilig Kruis