Klachtenregeling sociale veiligheid

Klachtenregeling sociale veiligheid

Klachtenregeling sociale veiligheid van de parochie H. Kruis te Nuenen.

Bij de parochie H. Kruis werken ruim 450 medewerkers/vrijwilligers.
Er kan sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je last hebt van agressie, (seksuele)intimidatie,  (seksueel)geweld, discriminatie, pesten of dat je meent misstanden in de organisatie waar te nemen.
Deze situaties dienen serieus genomen te worden en moeten worden opgelost.

Voor alle werknemers, vrijwilligers en leden van de parochie is een klachtenregeling opgesteld en een vertrouwenspersoon aangesteld en geldt de gedragscode sociale veiligheid van de Parochie H. Kruis in Nuenen.
Voor minderjarige- en kwetsbare personen is nadrukkelijk paragraaf 4 van de genoemde gedragscode pastoraat geldig.
Voor derden en andere personen hierboven niet genoemd, zijn de daarvoor bevoegde externe instanties het aanspreekpunt.

 1. De vertrouwenspersoon :

De medewerker/vrijwilliger kan contact opnemen met de vertrouwenspersoon als hij/zij een klacht wil indienen of als hij/zij niet meer weet hoe hij/zij zelf met het conflict, de klacht of andere situatie verder kan.

De vertrouwenspersoon is bereikbaar voor de medewerker/vrijwilliger zonder tussenkomst van derden. De vertrouwenspersoon is dus voor alle medewerkers/vrijwilligers vrij toegankelijk.

De vertrouwenspersoon kan de medewerker/vrijwilliger ondersteuning aanbieden bij het oplossen van het conflict, het bespreken van de klacht en bij het melden van grensoverschrijdend  gedrag.

Datgene wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken blijft tussen de medewerker/vrijwilliger en de vertrouwenspersoon. Ingeval de ernst van de situatie dat naar zijn oordeel vereist, zal de vertrouwenspersoon zelf het initiatief nemen door advies in te winnen bij het Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag van de Nederlandse Bisdommen en volgens de daar verkregen adviezen te werk te gaan.

De vertrouwenspersoon lost nooit alleen het probleem op, maar altijd samen met de medewerker/vrijwilliger

De vertrouwenspersoon wordt benoemd door het bestuur van de parochie voor een periode van 3 jaar. Hij/zij kan daarna worden herbenoemd. De vertrouwenspersoon ontvangt geen vergoeding voor zijn/haar werkzaamheden: eventuele onkosten(inclusief) reiskosten worden wel vergoed.

De vertrouwenspersoon kan als klankbord fungeren voor de medewerkers/vrijwilligers van de parochie.
De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht.

De vertrouwenspersoon is slechts verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de parochie, met dien verstande dat er geen vertrouwelijke informatie wordt verstrekt.

De vertrouwenspersoon maakt eens per jaar een verslag voor het bestuur. In het verslag worden namen en  situaties die tot bepaalde personen herleidbaar zijn, weggelaten.

De vertrouwenspersoon geeft advies aan het bestuur als een bepaalde persoon of situatie herhaaldelijk tot een klacht heeft geleid.

De  vertrouwenspersoon Dhr Jos Breuer is te bereiken via email en telefoon:
cerebrant@gmail.com of 06-44998734.

 1. De klachtenregeling voor medewerkers/vrijwilligers :
 • Klachten moeten betrekking hebben op aspecten van de sociale veiligheid. Zij hebben betrekking op feiten en omstandigheden binnen de context van de parochie, voorbeelden hiervan zijn:
  * Seksueel grensoverschrijdend gedrag: seksueel getinte aandacht voor een persoon die tot uiting komt in verbaal, fysiek of ander gedrag- zowel opzettelijk als onopzettelijk.
  * Agressie: voorvallen waarbij een persoon wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen.
  * Pesten: gedragingen die als ongewenst of vernederend worden ervaren.
  * Discriminatie; handelingen en gedragingen inzake geloof, levensovertuiging, geaardheid, ras, sekse en huidskleur.

Klachten over gedragingen in parochieverband die strijdig zijn met de sociale veiligheid in de parochie zoals hierboven genoemd, worden rechtstreeks ingediend en uitsluitend behandeld door de vertrouwenspersoon.

 • Bespreek zo mogelijk uw ergernis over de gebeurtenis met degene op wie u boos bent of aan wie u zich ergert. Komen jullie er samen niet uit dan is het mogelijk een klacht in te dienen bij de vertrouwenspersoon. Hiervoor is nodig dat u de klacht schriftelijk aan de vertrouwenspersoon meldt, anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
 • Lukt het niet om uw ergernis te bespreken met de betrokken collega, bespreek het dan met uw leidinggevende, die zal dan proberen om in een gesprek met betrokkenen het probleem op te lossen.
 • Praat u liever met de vertrouwenspersoon dan kunt u hem/haar mailen of bellen.
 • De vertrouwenspersoon zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk na een week na ontvangst van de klacht, tenzij er sprake is van overmacht, aan de melder laten weten hoe de klacht zal worden behandeld.
 • De vertrouwenspersoon zal de klacht altijd samen met u in vertrouwen en onafhankelijk van anderen behandelen. Hij/zij zal u hierbij ondersteunen, adviseren en informeren over de mogelijkheden die u hebt om de ongewenste situatie te laten ophouden en de eventuele schade te verhalen.
 • Indien u zich niet kunt verenigen met de uitkomst van de behandeling van de klacht door de vertrouwenspersoon is beroep mogelijk bij een beroepscommissie, die per beroepzaak zal worden benoemd door het bestuur van de parochie.
© 2021 Parochie Heilig Kruis