Gedragscode

Gedragscode

Gedragscode sociale veiligheid Parochie H. Kruis Nuenen

In zijn vergadering van 18 november 2019 heeft het parochiebestuur de hiernavolgende gedragscode vastgesteld voor allen die als pastor, pastoraal werker medewerker, vrijwilliger of anderszins een rol vervullen in het kader van de parochie H. Kruis te Nuenen.

 1. Algemeen

De parochie dient een voorbeeld te zijn van sociale veiligheid. Dat wil zeggen dat binnen de parochie een zodanig goede sfeer heerst dat iedereen die binnen het parochiële verband verkeert, zich daarbij wel bevindt. Voorwaarde daarvoor is dat iedereen binnen de parochie gerespecteerd wordt in zijn geestelijke, psychische en lichamelijke integriteit en dat men vriendelijk en voorkomend en zorgzaam met elkaar omgaat.
Ter behandeling van klachten over inbreuken op de sociale veiligheid benoemt het parochiebestuur een onafhankelijke vertrouwenspersoon.
Deze vertrouwenspersoon is de voorzitter van een eveneens onafhankelijke klachtencommissie die hem adviseert en bijstaat in de behandeling van deze klachten.
Naast de voorzitter-vertrouwenspersoon bestaat de klachtencommissie uit twee leden van wie tenminste één vrouw.
Alle door hem voorgenomen besluiten oordelen en handelingen zal de vertrouwenspersoon ter advisering voorleggen aan de klachtencommissie.
De klachtencommissie en de leden individueel zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen in verband met hun werkzaamheden bekend geworden is over de personen op wie hun werkzaamheden betrekking hebben.

 1. Inbreuken op sociale veiligheid en het melden daarvan

De hierna volgende bepalingen hebben tot doel inbreuken op de sociale veiligheid in de parochie te voorkomen en ongedaan te maken. Zij hebben betrekking op feiten of omstandigheden binnen het kader van de parochie die parochianen ervaren als strijdig met hun geestelijke -, psychische – of lichamelijke integriteit.
Voorbeelden daarvan zijn:

 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag: seksueel getinte aandacht voor een persoon die tot uiting komt in verbaal, fysiek of ander gedrag – zowel opzettelijk als onopzettelijk;
 • Agressie: voorvallen waarbij een persoon wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen;
 • Pesten: gedragingen die ongewenst of vernederend worden ervaren;
 • Discriminatie: handelingen en gedragingen inzake geloof, levensovertuiging, geaardheid, ras, sekse en huidskleur.

Klachten over gedragingen in parochieverband die strijdig zijn met de sociale veiligheid in de parochie als hiervoor onder 2 bedoeld worden ingediend bij en uitsluitend behandeld door de parochiële vertrouwenspersoon.

 1. De vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor alle klachten in dezen.
Hij heeft tot taak:

 • Op de eerste plaats te proberen om met instemming van partijen tot een oplossing van de aangedragen problemen te komen, of met instemming van partijen een mediator in te schakelen;
 • Indien naar zijn oordeel een oplossing in de hiervoor bedoelde zin niet haalbaar is, degene die zich slachtoffer voelt te ondersteunen, te adviseren en te informeren over de mogelijkheden die het slachtoffer heeft om de ongewenste situatie te laten ophouden en de eventuele schade te verhalen;
 • Ingeval de ernst van de situatie dat naar zijn oordeel vereist, zelf initiatief te nemen door advies in te winnen bij het Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag van de Nederlandse Bisdommen en volgens de daar verkregen adviezen te werk te gaan.


 1. Minderjarigen

Ter voorkoming van inbreuken op de sociale veiligheid van minderjarigen die deelnemen aan activiteiten in parochieverband geldt het volgende:

 • Als begeleiders van activiteiten van minderjarigen komen slechts in aanmerking personen met wie een kennismakingsgesprek is gehouden door tenminste twee personen gezamenlijk, onder wie één pastor.
 • Zij moeten een recente Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen en bij andere parochianen te goeder naam bekend zijn.
 • Zij zorgen als begeleiders voor een veilige omgeving en goede sfeer.
 • Zij tasten de minderjarige niet in zijn waardigheid aan en dringen niet verder binnen in zijn privé leven dan nodig.
 • Zij vermijden zoveel mogelijk situaties waarin één begeleider en één minderjarige afzonderlijk met elkaar verkeren.

Onverminderd het voorgaande gelden voor inbreuken op de sociale veiligheid van minderjarigen in de parochie de volgende bepalingen:

 • Iedereen die constateert of het redelijk vermoeden heeft dat minderjarigen het slachtoffer zijn van een of meer van de onder 2 vermelde inbreuken is verplicht dat te melden aan de parochiële vertrouwenspersoon.
 • Betreft het seksueel grensoverschrijdend gedrag dan is de vertrouwenspersoon verplicht dit onverwijld te melden bij het hiervoor onder 3 genoemde Meldpunt, de betreffende kwestie de adviezen en richtlijnen van het meldpunt nauwgezet te volgen en uitsluitend te handelen in overleg met dit Meldpunt.


 1. Rapportage en verantwoording

Van de stand van zaken en ook de afwikkeling van elke door hem in behandeling genomen klacht brengt de vertrouwenspersoon verslag uit aan het bestuur van de parochie, zodra hij de tijd daarvoor rijp oordeelt.
Het verslag is geanonimiseerd en niet herleidbaar tot concrete personen. Niettemin zal het parochiebestuur het verslag strikt vertrouwelijk behandelen.
Ingeval hij van oordeel is dat zulks wenselijk, nuttig of noodzakelijk is zal hij het parochiebestuur in het verslag ook advies geven in het belang van de sociale veiligheid in de parochie.
Het parochiebestuur blijft overigens afzijdig voor wat betreft de behandeling van een klacht omdat het bestuur de behandeling in volle vertrouwen overlaat aan de vertrouwenspersoon en zijn klachtencommissie.

 1. Hoger beroep

Ingeval een klager of een beklaagde zich niet kan verenigen met de uitkomst van de behandeling van zijn klacht door de vertrouwenspersoon is beroep mogelijk op een beroepscommissie van drie leden, waarvan tenminste één vrouw.
Het parochiebestuur benoemt de beroepscommissie per beroep.
De leden van de beroepscommissie benoemen uit hun midden een voorzitter.
De beroepscommissie handelt en beslist volgens meerderheid van stemmen.
Voor het overige zijn de hiervoor vermelde regels zoveel mogelijk ook van kracht op de beroepscommissie.

 

© 2022 Parochie Heilig Kruis