Actueel

Het pastorale team

Van Nu naar Morgen
Jacques Post

 Het huidige pastoraal team van Parochie Heilig Kruis bestaat uit: mevrouw Rita van Eck en de heren Hans Vossenaar en Theo van Eijk. Een team dat werkt volgens de nu geldende regels voor een goede organisatie. Er is namelijk sprake van duaal management zoals momenteel in veel ziekenhuizen gebruikelijk is. Dat houdt in dat personen inhoudelijk verantwoordelijk  zijn voor de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en anderen meer vanuit de beheersmatige aspecten opereren. Met deze manier van werken in combinatie met het Masterplan lijkt de parochie voorbereid op de toekomst.
Volgens het bisdom heeft onze parochie daarmee een voorbeeldfunctie voor veel andere parochies. In een gesprek hierover geven de teamleden aanvullende informatie met name over de taakverdeling.

Hans: “We zijn nu ongeveer een half jaar met volle tevredenheid onderweg met elkaar en volgens de regels van duaal management. Het leek ons goed aan de buitenwereld duidelijk te maken wie wat doet. Theo is er vooral voor de dagelijkse gang van zaken en Rita en ik voor de pastorale werkzaamheden.”

Theo: “Behalve veel regelzaken bemoei ik me ook met het jeugd- en jongerenpastoraat. Zoals in het Masterplan beschreven, proberen we aan deze groepen extra aandacht te besteden.”

Rita: “Ik houd me daarentegen vooral bezig met ouderen, zieken en diaconie. waaronder de 75- en 85 plus groepen. Daarnaast ga ik binnenkort een Bijbelgroep starten voor 60-plussers.”

Hans: “Zowel het jeugd en jongerenpastoraat als het ouderenpastoraat zijn belangrijke topics in het Masterplan. De taakverdeling zoals die nu is, werkt prima op basis van onderling vertrouwen. Dat onderlinge vertrouwen is noodzakelijk, anders kun je niet goed werken.”

Onze parochie is zo groot dat niet alle taken door het pastorale drietal uitgevoerd kunnen worden. Gelukkig beschikt de parochie over een aantal pastorale hulpverleners zoals Jos Deckers, Stef Kuijpers en Paul Peters. Daarnaast kunnen we ook op Paul Clement, Frans Verhoeven en Wim Kalb een beroep doen. Dat is meer dan eens belangrijk gebleken ook vanwege de gezondheidsproblemen van Hans. Zo heeft Paul Peters eens een doopviering vrij plotseling van hem over moeten nemen.
Een van de pastores is telefonisch altijd bereikbaar, meestal via het secretariaat en als het secretariaat gesloten is, wordt er automatisch doorgeschakeld naar een 06-nummer.

Het pastorale team werkt graag met alle vrijwilligers. Samen maken we het mogelijk om de parochie een goede toekomst te geven.

Het pastorale team is nog niet compleet Het bisdom biedt ons de mogelijkheid voor een tweede priester aan. Zowel de parochie als het bisdom zijn momenteel actief op zoek naar iemand die past in de gekenschetste ontwikkeling van onze parochie.


© 2022 Parochie Heilig Kruis