Misbruik en sociale veiligheid

Misbruik en sociale veiligheid

De lange periode van telkens nieuwe schandalen over misbruik in de katholieke kerk lijkt zo langzamerhand tot afsluiting te komen. Althans in ons land en de andere Europese landen. Hoe het in de rest van de wereld zal gaan weten we nog niet.

De kans dat zich dat soort verwerpelijk gedrag opnieuw zal voordoen is door de jaren heen afgenomen. De tolerantie voor verkeerde gedragingen is verdwenen en grensoverschrijdend handelen door gezagsdragers is uit de taboesfeer geraakt. Het wordt voor degenen die slachtoffer dreigen te worden gemakkelijker gemaakt om hulp te zoeken. Zij weten dat degenen die in de kerk verantwoording dragen niet langer mogen wegkijken.

Maar het gevaar van misbruik is niet verdwenen en zal ook niet verdwijnen. Altijd zullen er mensen zijn die zich niet kunnen beheersen en situaties voorkomen waarin ze denken dat zij zich straffeloos kunnen misdragen. Dagelijks worden we met berichten daar over geconfronteerd uit de politiek, de kunst en de sport. En wat in de samenleving mis gaat kan vanzelfsprekend ook in de kerk fout lopen. De kerk maakt deel uit van de samenleving.

Daarom hebben de gezamenlijke Nederlandse bisschoppen samen met de Conferentie van Nederlandse Religieuzen en de geestelijke verzorging in het leger een Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag ingericht. Klachten over dergelijk gedrag moeten worden ingediend bij het meldpunt, waarna volgens een uitvoerige en zorgvuldige procedure wordt geregeld hoe het slachtoffer geholpen moet worden en wat er verder dient te gebeuren.

Daarnaast hebben de bisschoppen een Gedragscode Pastoraat uitgevaardigd. Het doel van de Gedragscode Pastoraat is om de sociale veiligheid binnen de R.-K. Kerkprovincie in Nederland te waarborgen en bevat concrete normen als handleiding voor behoorlijk gedrag in pastorale situaties. ‘Sociale veiligheid’ omvat veel meer dan het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. Het gaat daarbij om het respecteren van ieders geestelijke, psychische en lichamelijke integriteit en het bevorderen van ieders welbevinden in dezen. Een minimale voorwaarde daarvoor is dat in ieder geval geen grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt.

De gedragscode is in eerste instantie bedoeld voor kerkelijke ambtsdragers, maar de bisschoppen willen dat de vrijwilligers zich er ook zoveel mogelijk naar richten. Onze parochie heeft die wens van de bisschoppen ter harte genomen en besloten:

  • Sociale veiligheid tot aandachtspunt van één bestuurslid te maken
  • De Gedragscode en het Meldpunt bekend te maken bij de vrijwilligers en de gang van zaken in de parochie daaraan te toetsen, na te gaan of verbeteringen op het stuk van sociale veiligheid nodig zijn en aan de hand van de uitkomsten van deze besprekingen een gedragscode voor de vrijwilligers in onze parochie op te stellen. Maak een inventarisatie van de risico’s in de parochie.
  • Eventuele risico’s te beperken door een goede selectie van de betrokken vrijwilligers en door aparte bepalingen in de gedragscode omtrent de omgang met minderjarigen.
  • Een Vertrouwenscontactpersoon aan te stellen en in overleg met hem een protocol voor behandeling van klachten te ontwikkelen.

Geïnteresseerden kunnen meer over dit onderwerp lezen op de website van de parochie.

© 2020 Parochie Heilig Kruis