MOV

MOV

mov1

De MOV-groep is opgericht binnen de parochie Nuenen. De werkgroep bestaat uit bevlogen mensen die werken op geheel vrijwillige basis om zelf praktische invulling te geven aan de maatschappelijke ontwikkelingen in de eenentwintigste eeuw. Vanuit een christelijke levensbeschouwing ontwikkelen en stimuleren we activiteiten op het gebied van:

Missie, Ontwikkeling en Vrede
De MOV zoekt actief samenwerkingsverbanden zoals met ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkeling) van de Protestantse Gemeente Nuenen (PGN) en andere MOV-groepen.

Missie
De missionaris was vroeger allereerst een geloofsverkondiger. Weldra besefte men dat men geen goede missionaris kon zijn zonder ook aandacht te geven aan ziekenverpleging, onderwijs en verbetering van landbouwmethodes. De moderne missie zet zich vanuit een christelijke levenshouding in voor de armen en rechtelozen van de samenleving, zorgt voor verbetering van hun levensomstandigheden wereldwijd. Een missie die weet dat ze de waarheid niet in pacht heeft, en die oog heeft voor de waarden en godsdiensten van andere culturen. We hebben hen ook nodig en we kunnen van hen leren voor Missie in Nederland.

Activiteiten
De MOV steunt de op bovenstaande visie gerichte landelijke campagnes zoals Memisa, MIVA, Missio en de Vastenactie door hiervoor aandacht te vragen via voorlichting, collectes en speciale acties. Via contacten met Brabantse missionarissen en ontwikkelingswerkers hier en daar wordt voorlichting gegeven, worden lezingen georganiseerd en wordt de parochie betrokken bij internationale projecten en ontwikkelingen.
De MOV ondersteunt en stimuleert de jumelage van de H. Kruis Parochie Nuenen met de San Miguel Parochie in Tucurú, Guatemala.

Ontwikkeling
De MOV kiest voor de armen en rechtelozen in de samenleving ongeacht hun afkomst, geloof of politieke overtuiging. Ze voert daarom een pragmatisch christelijk beleid om ontwikkelingen te stimuleren die leiden tot verbetering van levensomstandigheden hier en in de Derde Wereld. Daardoor wordt de mondiale samenleving versterkt en geeft het een betere toekomst voor diegenen die het moeilijk hebben.

Activiteiten
De MOV organiseert jaarlijks de gezamenlijke Solidariteitsviering waarbij een maaltijd geserveerd wordt uit het ontwikkelingsland van het te ondersteunen project. Veelal verleent de MOV hulp en steun aan kleinschalige projecten met Nuenense betrokkenheid. Ook worden campagnes van Solidaridad/FairTrade ondersteund.

Vrede
Werken aan een duurzame wereldvrede begint ook bij jezelf.
De MOV wil mensen zich van de vredesboodschap in het evangelie bewustmaken en een maatschappij helpen opbouwen waarin er dialoog is en vreedzame coëxistentie met andere culturen.
Hierdoor worden tegenstellingen en onrecht beperkt zodat er geen bodem is voor geweld, oorlog en conflicten.

Activiteiten
In de jaarlijkse Vredesweek worden, vanuit een thema, kerkactiviteiten en actuele discussie- en gespreksavonden begeleid en georganiseerd.
De MOV profileert en ondersteunt landelijke campagnes van Pax.

Contactpersoon:
Ans de Rooij
Molvense Erven 76
5672 HM Nuenen
Tel. 040-283 24 66

Dan kunt u:
onze algemene acties ondersteunen, door een gift over te maken op rekeningnummer NL-90-RABO-01482-87476 ten name van MOV Nuenen.
Mensen die zich sterk met ons verbonden voelen en interesse hebben in ons werk, nodigen wij uit om een MOV vergadering bij te wonen.
▲ naar boven

© 2022 Parochie Heilig Kruis