Overweging 2020-06-28 Nederwetten/Gerwen (Jos Deckers)

Overweging 2020-06-28 Nederwetten/Gerwen (Jos Deckers)

Overweging 13e zondag door het jaar A               Nederwetten / Gerwen 28 juni 2020

inleiding
Vandaag horen we voor de tweede opeenvolgende zondag een deel uit de zogenaamde zendingsrede uit het Mattheusevangelie. Jezus zendt zijn twaalf leerlingen uit; Hij stuurt hen op pad om het rijk van God aan te kondigen. Gods vrede en gerechtigheid komen naderbij.
Maar die opdracht vraagt nogal wat van de leerlingen. Zij zullen tegenkrachten tegenkomen. Ze moeten de verleiding weerstaan om al te gemakkelijk te denken over die opdracht. Jezus volgen is een serieuze zaak waar nogal wat aan vastzit.
Tegelijk spreekt Jezus spreekt ook woorden van bemoediging. Hij houdt ons voor dat alle inspanningen niet onopgemerkt zullen blijven. Als we de weg van gerechtigheid en vrede gaan, zullen we Gods liefde mogen ontmoeten.

overweging
Als overdrijven een kunst is, dan was Jezus een volleerd kunstenaar. Het zijn schokkende woorden waarmee de evangelielezing van deze zondag begint: ‘Wie vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig en wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig.’
We lezen iedere zondag een stukje uit het Mattheusevangelie. Een nadeel is dan dat die stukjes los van elkaar komen te staan en we de situatie vergeten waarin Jezus deze woorden gesproken heeft. De evangelielezing van deze zondag is – net zoals die van vorige zondag – een gedeelte uit de zgn. zendingsrede, de toespraak waarmee Jezus de twaalf leerlingen uitzendt om rond te trekken en – net als Hij – het koninkrijk van God aan te kondigen.

In het gedeelte van vorige week hoorden we al over tegenkrachten die het verkondigen van het koninkrijk lastig zullen maken: ‘Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden.’ en ‘Wees niet bang want jullie zijn toch meer waard dan een hele zwem mussen.’ Gods geestkracht zal de leerlingen bij staan; zij hoeven niet bang te zijn. Dat was de boodschap uit de zendingsrede vorige week.
Vandaag gaat Jezus verder over die tegenkrachten bij de verkondiging van het koninkrijk. Als Mattheus zijn evangelie schrijft dan zijn er al grote tegenstellingen ontstaan binnen joodse en ook Griekse families: een zoon of dochter wordt wel christen, de ouders niet of omgekeerd. De ene broer wordt wel christen, de andere houdt het bij zijn oude geloof. Dat leverde ruzies op en veel spanningen.
Dan herinnert Mattheus zich dit woord van Jezus: ‘Wie van zijn vader of moeder, wie van zijn zoon of dochter meer houdt dan van Mij is Mij niet waard..’ In het geheel van de zendingsrede klinken die woorden dan ineens anders: ze beschrijven wat de eerste leerlingen al hebben meegemaakt. Zij hebben tegenstand ondervonden en tegenwerking. Jezus’ woorden moedigen hen aan ondanks alles toch door te gaan en Hem te blijven volgen.
De zendingsrede nodigt de leerlingen uit gehoor te blijven geven aan Gods woord en hun roeping trouw te blijven, hoeveel tegenkrachten er ook zijn. Dat is een eerste gedachte van deze zondag.

Vervolgens Jezus zegt bij die zending dat het gaat om je leven durven geven. Met andere woorden: je helemaal inzetten voor de zending houdt in: je overgeven aan de liefde die God is en in Jezus zelf aan het licht is gekomen. Het omarmen van dat ideaal van liefde doet ons ten volle leven; het neemt ons – in goede zin – helemaal in beslag. Je gaat er helemaal voor – ondanks tegenslag! Dat is: je kruis opnemen, je leven geven. Dat is de consequentie van je overgeven aan die liefde van Godswege die door ons handen en voeten zal krijgen.
Die gedachte sluit aan bij de verbondsgedachte die in de antwoordpsalm naar voren kwam: we baden over de bijzondere relatie tussen God en mensen, een verbinding gebaseerd op wederzijdse liefde. Dat is de kern van het verbond. Jezus nodigt zijn leerlingen vandaag uit dat verbond indachtig te blijven en daarnaar te handelen. Het werken aan die liefde is een altijd open en wenkend perspectief.

Het gaat daarbij niet om moeilijke zaken: een glas water kan al voldoende zijn om een leerling verder te helpen. Ingaan op de nood van de ander – dat brengt het koninkrijk van gerechtigheid en vrede dichterbij. Het rijk van God, die sfeer waarin God tussen mensen wil wonen, dat lijkt op de hemel op aarde. Vandaar dat Mattheus een voorkeur ervoor heeft om dat koninkrijk van God het rijk der hemelen te noemen.

Ingaan op de nood van de ander – dat doen ook die man en vrouw in Sunem die de profeet Elisa gastvrij ontvangen. Een kennelijk welgestelde vrouw en haar man gaan steeds verder in hun waardering en genegenheid voor de profeet Elisa; ze herkennen in hem een man van God. Ze verleggen als het ware hun grenzen vanuit die genegenheid voor de profeet. Ze bouwen een extra kamer op hun huis en richten die voor Elisa in.
De profeet reageert op bijzondere wijze. Als man van God kan hij zeggen en laten zien: liefde maakt vruchtbaar. Hij belooft het echtpaar dat geen kinderen kan krijgen een zoon.  Volgend jaar zullen zij een zoon hebben gekregen. Liefde schept leven.

Dat is een bekend thema in de bijbel: liefde schept leven. Al vanaf het scheppingsverhaal maakt God dat duidelijk. Maar ook in de verhalen van de aartsvaders en aartsmoeders en hun soms moeizame wijzen om kinderen te krijgen. Als je God blijft volgen, als je in Hem je vertrouwen stelt en dat laat zien in daden van liefde, dan is er uiteindelijk toekomst, dan is er leven.
Tegen die achtergrond is ook het verhaal te begrijpen van het offer van Izaäk. Abraham moet met Izaäk tot God naderen en zijn zoon offeren. Izaäk is het enige kind uit zijn huwelijk met Sara. Toch durft Abraham die confrontatie aan, vanuit zijn onbegrensde vertrouwen in de liefde van God die leven geeft. En zo gaat het verhaal van Abraham ook verder. In Izaäk zal hij stamvader worden van een menigte volkeren.
Heel dat verhaal over het offer van Izaäk klinkt mee in de woorden die Jezus vandaag ons liet horen: ‘Wie zijn zoon of dochter, zijn ouders meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig.’ Jezus volgen is gaan staan in die dynamiek van onbegrensde liefde die leven geeft. Hem volgen en zijn kruis opnemen is je toevertrouwen aan de liefde die God is;  een liefde die ons allen overstijgt.

Nog een laatste overweging bij de lezingen van deze zondag. Ze roepen ons ook op tot gastvrijheid. Volledig verzorgde reizen bestonden er nog niet in de dagen van de profeet Elisa. Er waren geen hotels; herbergen vond je alleen in steden of grotere dorpen. Reizigers waren in die dagen volledig aangewezen op de gastvrijheid van anderen. Geen wonder dat die deugd in het Midden Oosten én in de bijbel hoog aangeschreven stond en staat.
In de afgelopen weken stond – naast de coronaperikelen – ook de vraag centraal: hoe moeten we omgaan met minderjarige asielzoekers op de Griekse eilanden die daar zonder familie verblijven? Moeten we hen daar opvangen of toch liever naar hier halen waar zij meer mogelijkheden hebben voor scholing en vorming? En bij die vraag speelt ook het volgende een rol: kunnen we ook normaal – en niet op hoge toon of met overslaande stem – spreken over vluchtelingen en hoe we hen het beste kunnen opvangen?
De bijbel leert ons gastvrij te zijn, al is het maar met kleine gebaren zoals een glas water. Echt gastvrij zijn en dus niet alleen voor goede bekenden of familie, maar ook voor mensen die niet van onze afkomst of van onze kleur zijn.
De lezingen houden ons vandaag voor: als je je openstelt voor de vreemde, als je in je hart en je huis toelaat wie onbekend is, dan zal God je lonen, dan geef je handen en voeten aan zijn verbond. Dan kun je in die ander God zelf ontmoeten. Moge dat ons gegeven zijn, als wij ons hart openstellen voor de ander. Amen.

Jos Deckers, em. pastoraal werker

Voorbede 13e zondag door het jaar A 28 juni 2020
Eeuwige en getrouwe God,
Gij spoort ons aan door uw woord en Gij bemoedigt ons.
In Naam van Jezus, uw Zoon en onze Broeder, bidden wij U….

Voor mensen die het evangelie serieus willen nemen
en dienstbaar willen zijn naar uw woord;
voor allen die het algemeen belang willen dienen
en zich inzetten voor een betere samenleving;
voor allen die onvermoeibaar het goede nastreven;
voor hen die ervoor kiezen Jezus na te volgen
en zijn weg gaan van liefde en barmhartigheid,
dat er mensen zijn die zich met hen verbinden,
dat zij zich laten inspireren door het voorbeeld
van de eerste leerlingen, van de apostelen en Maria.

Daarom bidden we:
Wees gegroet Maria, vol van genade,
de Heer is met u.
gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen

Er wordt steeds een kaars ontstoken bij het Mariabeeld als we het wees gegroet bidden.

 Voor onze kerk en alle christenen die Jezus willen navolgen,
dat we niet bekrompen leven,
dat we ons huis, ons hart en onze gemeenschappen royaal open houden
voor allen die op zoek zijn naar U;
dat wij ons laten inspireren door het voorbeeld
van de eerste leerlingen, de apostelen en Maria.
Daarom bidden we: Wees gegroet

Voor allen die in onze wereld op de vlucht zijn
en geen thuis meer kunnen vinden in eigen land.
Voor allen die lijden onder het geweld van oorlog of terreur;
dat zij een plek vinden om te schuilen,
een veilige weg naar een land dat hen opneemt en in vrede laat leven;
dat wij ons hart en ons land openstellen voor hen
die onze zorg dringend nodig hebben.
Dat wij ons laten gezeggen door Jozef en Maria
die met Jezus de vlucht namen naar Egypte en veilig konden terugkeren.
Daar bidden we:  Wees gegroet

Voor mensen wier leven ernstig ontregeld is;
voor hen die eenzaam geworden zijn door alle coronamaatregelen;
voor hen die zoeken naar wat houvast kan geven of troost,
dat zij daarin niet teleurgesteld raken
maar mensen ontmoeten die hen kunnen steunen en bemoedigen;
dat zij en alle mensen in de zorg inspiratie vinden
in het voorbeeld van Maria  die haar nicht Elisabeth ging helpen.
Daarom bidden we: Wees gegroet

Voor de intenties van onze geloofsgemeenschap bidden we……
Voor allen bidden wij om licht en uitzicht,
om hoop en vertrouwen in U,
gedachtig het voorbeeld van Maria die ons voorging op weg naar U.
Daarom bidden we: Wees gegroet

© 2021 Parochie Heilig Kruis