Parochiegids

Parochiegids

Kerntaak van de parochie
De parochie: gemeenschap van vrijwilligers
Organisatie van de parochie
De leiding van de Parochie Heilig Kruis
Werkvelden
Kerkbijdrage
 Bereikbaarheid pastores en parochiesecretariaat
 Misintenties
Tijden van vieringen
Publiciteit


Kerntaak van de parochie
De zorg voor elkaar, waartoe het evangelie oproept, vormt de kerntaak van de parochie. Om die taak goed te kunnen aanpakken zijn de werkzaamheden van pastores en vrijwilligers in vijf werkvelden verdeeld:

  • Diaconie: daadwerkelijke solidariteit met mensen die hulp nodig hebben
  • Levensbegeleiding: begeleiding rond zingevings- en levensvragen
  • Catechese: vorming aan de hand van hedendaagse levensvragen
  • Liturgie: God en elkaar ontmoeten in gezamenlijke vieringen
  • Parochieopbouw: het faciliteren van de activiteiten van de werkvelden en de pastores


De voorzitters van de vijf werkvelden en de pastores vormen samen de pastoraatsgroep.

De parochie: gemeenschap van vrijwilligers
Onze parochie is gelukkig met de vele vrijwilligers die zich inzetten voor onze gemeenschap. Ze wil actief, eigentijds, open en gastvrij zijn. Openheid betekent: oprechte belangstelling hebben voor wat er leeft onder de parochianen en daarvan leren. Gastvrij betekent: ieder die zich betrokken weet bij de parochie is van harte welkom om aan de activiteiten deel te nemen.

Organisatie van de parochie
De leiding van de parochie bestaat uit: het pastoresteam, het Parochiebestuur en de Pastoraatsgroep, de Klankbordgroep Gerwen en de Klankbordgroep Nederwetten.
De gehele organisatie wordt ondersteund door het Parochiesecretariaat.
▲ naar boven

Direct onder het bestuur vallen enkele werkvelden die aangestuurd worden door een bestuurslid:
werkveld Financiën
werkveld Onroerend Goed
werkveld Kerkhoven
werkveld Communicatie
Parochiesecretariaat

Het directe parochiewerk is verdeeld over de volgende vijf werkvelden:
Diaconie
Levensbegeleiding en ouderenpastoraat
Catechese
Liturgie
Parochieopbouw

Het vijfde veld, Parochieopbouw, omvat activiteiten die voorwaardenscheppend zijn voor de vier andere werkvelden.

Bij de fusie van de drie parochies waren er in de afzonderlijke parochies veel vrijwilligers in allerlei werkgroepen werkzaam. De werkwijze in de drie geloofsgemeenschappen is soms wat anders, maar veel komt in grote lijnen met elkaar overeen. Na de vorming van de Pastorale Eenheid in 2006 werd er al veel samengewerkt en sinds de fusie is dat nog meer het geval. Sommige werkgroepen werken voor de hele parochie vanuit Nuenen-centrum, zoals bijvoorbeeld de doopvoorbereidingsgroep, de huwelijksvoorbereidingsgroep en alle diaconie-groepen.

De 5 werkvelden worden begeleid en aangestuurd door een of twee werkveldvoorzitters.
In Gerwen en Nederwetten zijn er geen werkveldvoorzitters. Wel hebben beide geloofsgemeenschappen elk een klankbordgroep die zorg draagt voor het goed functioneren van de lokale geloofsgemeenschap en die het contact onderhoudt met het bestuur en de pastoraatsgroep. In de pastoraatsgroep worden beide klankbordgroepen door een afgevaardigde vertegenwoordigd.
Waar mogelijk wordt er door de drie geloofsgemeenschappen samengewerkt, zoals op het gebied van liturgie.
▲ naar boven


De leiding van de Parochie Heilig Kruis
De Pastores
De pastores geven vorm aan het pastorale beleid in goed overleg met het parochiebestuur en de pastoraatsgroep.

Parochiebestuur
Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor de gehele organisatie van de parochie. Tevens is het verantwoordelijk voor het materiële beheer, en als zodanig voorwaardenscheppend voor de uitvoering van alle werkzaamheden van de verschillende werkvelden. Ook brengt het bestuur aan de pastores advies uit over de grote lijnen van het beleid.

Pastoraatsgroep
In de pastoraatsgroep delen de pastores, de werkveldvoorzitters, vertegenwoordigers van de kerkgemeenschappen van Gerwen en Nederwetten en nog enkele andere parochianen de verantwoordelijkheid voor de parochie op pastoraal gebied;
de leden van de Pastoraatsgroep vervullen een inspirerende en coördinerende taak naar de verschillende werkgroepen; zij signaleren nieuwe behoeften en noden en bepalen het pastorale beleid op de langere termijn.
Speciale aandacht heeft de pastoraatsgroep voor scholing en toerusting van medewerkers.

De Klankbordgroepen voor Gerwen en Nederwetten
Deze groep behartigt namens het parochiebestuur de dagelijkse gang van zaken in de geloofsgemeenschap Gerwen en onderhoudt het contact met het Parochiebestuur en de Pastoraatsgroep. Zij dient als klankbord voor enerzijds Parochiebestuur en Pastoraatsgroep en anderzijds de parochianen in Gerwen.
Voor Nederwetten doet dit de Klankbordgroep Nederwetten.
▲ naar boven


Werkvelden

Werkveld Diaconie
Het werkveld diaconie richt zich vooral op de solidariteit vanuit de parochie met mensen in nood in de eigen samenleving en daarbuiten, en het (mee)werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen.
Binnen het werkveld diaconie zijn de volgende werkgroepen actief:

Werkgroep voor Diaconie
De werkgroep voor Diaconie heeft regelmatig overleg met de diaconie van de PGN. De groep organiseert en coördineert de volgende activiteiten:
Diaconale collecte
Acht tot tien keer per jaar wordt tijdens de kerkdiensten een tweede collecte gehouden, bestemd voor een missionair of diaconaal doel.
Jumelage
Sinds enige jaren onderhoudt de parochie een band met een parochie in de plaats Tucurú in het hoogland van Guatemala.
Interkerkelijk vakantieproject
In dit project biedt de diaconie mensen onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om gratis of tegen een kleine eigen bijdrage een week op vakantie te gaan in een caravan of bungalow.
Interkerkelijke kerstpakkettenactie
In de kersttijd wordt het winkelend publiek bij enkele supermarkten uitgenodigd om extra levensmiddelen te kopen en deze af te dragen. Hiervan worden kerstpakketten samengesteld voor mensen die zo’n extraatje goed kunnen gebruiken.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV)
De groep werkt aan bewustwording rondom deze thema’s; ze verzorgt publiciteit rond landelijke financiële acties zoals: de Vastenactie, Memisa, MIVA en Solidaridad; ze verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten en de vastenactie-maaltijdviering.

Werkveld Levensbegeleiding en Ouderenpastoraat
Het werkveld levensbegeleiding en ouderenpastoraat richt zich vooral op de begeleiding rond zingevings- en levensvragen van mensen in een gelovig perspectief.
De volgende werkgroepen zijn binnen dit werkveld actief:

Het Beraad Levensbegeleiding en Ouderenpastoraat
Zij initiëren en coördineren activiteiten voor ouderen, o.a. thema-middagen.
Bezoekgroep (de drie geloofsgemeenschappen kennen elk bezoeken aan ouderen en zieken)
Parochianen van 85 jaar en ouder ontvangen bezoek aan huis.
Men bezoekt ook zieke parochianen thuis en in het ziekenhuis.
Werkgroep Ouderenzorg 75+
Leden van de werkgroep bezoeken ouderen rond hun 75ste verjaardag. Deze werkgroep organiseert met de pastores ook ontmoetingsmiddagen voor mensen vanaf 75 jaar.
Oecumenische werkgroep rouwbegeleiding
De werkgroep is samengesteld uit leden van de Parochie Heilig Kruis en van de Protestantse Gemeente Nuenen (PGN). Zij bezoeken rouwenden en organiseren bijeenkomsten waar deze mensen elkaar kunnen ontmoeten.
De werkgroep verstuurt, via het secretariaat, met tussenpozen van twee maanden, brieven naar mensen die hun partner verloren hebben om hen steun te betuigen en hen te helpen het verlies een plaats te geven.
Oecumenische werkgroep gescheiden mensen
Deze werkgroep, eveneens samengesteld uit leden van de Parochie Heilig Kruis en de PGN, organiseert jaarlijks een ontmoetingsgroep voor gescheidenen die een keer per maand bijeenkomt.

Werkveld Catechese
Het werkveld catechese richt zich vooral op de vorming van gelovigen vanuit de katholieke traditie in gesprek met hedendaagse vragen.
Bij dit werkveld zijn de volgende werkgroepen actief:

Werkgroep doopvoorbereiding (voor de hele parochie)
De groep houdt doopgesprekken met ouders van dopelingen en organiseert enkele keren per jaar een terugkom- of peuterviering rond de doopschelp.
Werkgroep Eerste Communie (drie groepen)
De werkgroepen organiseren de voorbereiding op de eerste communie voor kinderen en ouders, en regelen de praktische gang van zaken hierbij tot en met de vieringen. De drie groepen willen in de toekomst meer samenwerken.
Werkgroep vormsel
(tot voor kort drie groepen)
De werkgroep organiseert de voorbereiding op het vormsel voor kinderen en hun ouders, en regelt de praktische gang van zaken hierbij tot en met de vieringen. Ook deze groepen werken aan verdere samenwerking.
Werkgroep huwelijksvoorbereiding
(voor de hele parochie)
Toekomstige bruidsparen nemen deel aan drie bijeenkomsten als voorbereiding op hun huwelijk. Leden van de werkgroep organiseren en leiden deze bijeenkomsten. Elk bruidspaar bereidt daarna samen met een van de pastores de eigen viering voor.
Werkgroep Catechese voor volwassenen (eén groep)
De groep organiseert bijeenkomsten rond de bijbel en rond de methode ‘verfrissing’ en ‘verdieping’ en is betrokken bij de themamiddagen voor ouderen. Ook is zij betrokken bij de organisatie van themabijeenkomsten. De groep werkt daarbij nauw samen met Ambtsgroep Vorming en Toerusting van de PGN.

Werkveld Liturgie
Liturgie is de samenkomst van christenen rond de Schrift om hun leven te vieren in woord en gebed, in tekens en symbolen, in handelingen en riten, in muziek en zang. In gezamenlijke vieringen willen we God en elkaar ontmoeten.
Het aandachtveld liturgie richt zich op de vorm en inhoud van de vieringen in de parochie en regelt veel praktische zaken rond liturgie.
Ook op liturgisch gebied is een aantal (werk)groepen actief:

Werkgroep Liturgie (één groep)
Deze groep zorgt voor aangepaste liturgie bij bepaalde gelegenheden, zoals de Veertigdagentijd, Advent, Kerstmis enz.
Werkgroep gezinsvieringen
De groep bereidt maandelijks een gezinsviering voor in de kerk van Nuenen of Gerwen.
Oecumenische werkgroep vieringen

Deze groep bereidt de oecumenische vieringen voor.
Werkgroep woord- en communievieringen
(een werkgroep in Nuenen, een groep voor Gerwen en Nederwetten samen)
Regelmatig zijn er Woord- en Communievieringen. Een van de leden van de groep bereidt deze voor en gaat voor in de dienst. Tevens verzorgt hij/zij dan de verkondiging in de andere vieringen van dat weekeinde. De beide groepen werken samen.
Avondwakegroep
(per locatie een groep)
Leden van deze groep verzorgen de Avondwake aan de vooravond van een uitvaart. Een jaar na het overlijden brengen zij het gedachteniskruisje naar de nabestaanden. De groep verzorgt ook de Allerzielendienst.
Acolieten bij uitvaarten (per locatie)
Zij assisteren de voorganger bij uitvaarten.
Lectoren/lectrices en misdienaars (per locatie)
Zij assisteren bij eucharistievieringen.
Collectantencollege 
(per locatie)
Zij verzorgen de collectes tijdens de vieringen.
Het Parochiekoor
(per locatie)
Dit koor verzorgt eens per twee of drie weken de zang in de vieringen op zon- en feestdagen.
Het Gregoriaans koor
(Nuenen)
Dit koor zingt de traditionele Gregoriaanse gezangen. Het koor zingt meestal op de 3e zondag van de maand.
Het gelegenheidskoor
(Nuenen)
Het avondwake koor 
(Nederwetten)
Dit koor zingt bij uitvaarten en bij jubileum- en huwelijksvieringen.
Het kinderkoor
(Nuenen, zingt ook in de andere kerken)
Dit is een koor voor kinderen van ongeveer 8 tot 12 à 14 jaar.
Zij repeteren elke maandagavond in de kerk en zingen eens per maand tijdens de gezinsviering.
Jongerenkoor Jocanto
(zingt in de drie kerken)
Het koor verzorgt 5 à 6 keer per jaar een viering rond een thema. Zij werken dit thema zelf uit en verzorgen de gehele viering, in overleg met een van de pastores.
Organisten en dirigenten
(per locatie)
Zij zorgen voor de muziek tijdens de vieringen en leiden en begeleiden de koren.
Cantors voor volkszang
(per locatie)
Zij zingen voor en begeleiden de zang van de kerkgangers als er geen koor aanwezig is.

Op dagen dat er geen koor beschikbaar is, worden de vieringen op andere wijze opgeluisterd. Dit kan zijn: orgel en volkszang, panfluit, zang of cd-muziek.
Actuele informatie over de vieringen vindt u in Van Week tot Week, de plaatselijke weekbladen, op de website en in de kerkapp.

Werkveld Parochieopbouw
Dit aandachtsveld faciliteert de activiteiten van de andere vier werkvelden en de pastores. Het mag duidelijk zijn dat deze werkgroepen vaak kerkgebonden zijn en dat er voor de H. Clemens in Nuenen, de St.-Clemens in Gerwen en de H. Lambertus in Nederwetten aparte werkgroepen zijn.
Een uitzondering hierop is het Parochiesecretariaat.

Parochiesecretariaat (Nuenen)
Het parochiesecretariaat is op werkdagen geopend van 9 tot 12 uur. Voor alle medewerkenden geldt dat zij een vaste ochtend in de week aanwezig zijn en dat zij dan alle voorkomende werkzaamheden verrichten zoals: ontvangen van bezoek, aannemen van de telefoon, inschrijven van missen, kleine kopieerwerkzaamheden, verzorgen van post enz. Verder heeft ieder nog eigen specifieke taken.
Rond kerk en pastorie (Nuenen en Gerwen)
De groep bestaat uit parochianen die alleen of in groepjes allerlei voorkomende werkzaamheden uitvoeren in en rond kerk en pastorie.
Hieronder vallen ook de gastvrouwen in de keuken, die tijdens de openingsuren van het secretariaat zorgen voor koffie voor alle aanwezigen. Ook parochianen zijn dan van harte welkom!
Kosters (per locatie)
De kosters zijn belast met de dagelijkse zorg voor kerkgebouw en vieringen.
Postbezorgers 
(per locatie)
Enkele vrijwilligers die wekelijks de interne post binnen de parochie bezorgen.
Werkgroep kerkhof (per locatie)
De groep heeft als taak ervoor te zorgen dat het kerkhof er verzorgd uitziet.
Bezorgers parochieblad (per locatie)
Vrijwilligers die het parochieblad in de eigen woonomgeving bezorgen.
Wijkcontactpersonen 
(per locatie)
Zij bezorgen een kaartje namens de parochie bij belangrijke gebeurtenissen zoals geboorte, ziekte, overlijden.
Oecumene Raad van Kerken
Deze groep bevordert de oecumenische samenwerking tussen de parochie en de Protestantse Gemeente Nuenen (PGN).
Werkgroep koffie op zondagochtend 
(Nuenen)
Elke zondag is er gelegenheid om koffie of thee te drinken na de viering. De leden van de groep verzorgen dit bij toerbeurt.
Werkgroep Kerkbalans (Nuenen)
Deze groep organiseert de jaarlijkse actie Kerkbalans.
Siergroep 
(per locatie)
Deze groep verzorgt de bloemenversieringen in de kerk.
Poetsgroep (per locatie)
Deze groep verzorgt de schoonmaak van de kerken.
Planning liturgie en koren
 (per kerk en samen)
Werkgroep Kerstspel
 (Gerwen).
▲ naar boven

Kerkbijdrage 2020
In 2018 heeft onze parochie haar plan “Geloven in de toekomst” gepresenteerd, haar visie hoe in Nuenen een vitale kerk te zijn en in de toekomst te blijven. Hiervoor worden meerdere activiteiten de komende tijd ontplooid. Dit – en het in dienst hebben van de pastores, het onderhoud van de kerkgebouwen en het verzorgen van algemene diensten zoals eucharistievieringen – kost veel geld. Om dit alles te kunnen bekostigen is de parochie sterk afhankelijk van de financiële bijdrage van haar parochianen: de kerkbijdrage.
De kerkbijdrage, de opbrengsten van de collecte tijdens de wekelijkse diensten en van gevraagde specifieke kerkelijke diensten zoals huwelijken, jubilea, misintenties en uitvaarten, zijn de peilers waarop de parochie financieel steunt.
Van het Bisdom wordt geen bijdrage ontvangen. Integendeel, de parochie is verplicht jaarlijks een bepaald bedrag aan het Bisdom af te dragen.

Wij stellen het dan ook op prijs als u, na het lezen van deze informatie, ertoe wilt besluiten om ook uw steentje bij te dragen aan het in standhouden van de parochie.
Een richtlijn voor uw bijdrage is moeilijk te geven. De bijdrage is vrij. Wel kunnen we zeggen dat het gemiddelde in de parochie op € 106,- per jaar ligt.
Indien u meer dan 1% van uw (positief) drempelinkomen en tevens meer dan € 60,- per jaar aan giften besteedt, is het meerdere tot maximaal 10% van het drempelinkomen fiscaal aftrekbaar. Maar voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? (een overeenkomst om 5 jaar of langer jaarlijks een vast bedrag bij te dragen) Dan mag u het hele bedrag van de gift (kerkbijdrage) aftrekken.  Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

Nuenen rek. nr. NL26RABO 0137 404 646 t.n.v. RK Parochie Heilig Kruis Nuenen ca.
Gerwen rek.nr. NL54RABO 0137 404 239 t.n.v. RK Parochie Heilig Kruis Nuenen ca.
Nederwetten rek.nr. NL55RABO 0137 498 020 t.n.v. RK Parochie Heilig Kruis Nuenen ca
▲ naar boven

Bereikbaarheid pastores en parochiesecretariaat
Parochie Heilig Kruis
Park 55
5671 GC Nuenen
tel. 040-283 1210

Pastor J. Vossenaar
Park 55, 5671 GC Nuenen
tel. 040-283 1210 / privé 040-285 9094
Email

Pastoraal werker Rita van Eck
Park 55, 5671 GC Nuenen
tel. 040-283 1210

Spreekuur Pastores
Afspraak via het parochiesecretariaat tijdens openingstijden.

Parochiesecretariaat
Het secretariaat kunt u vinden in het parochiecentrum (de pastorie), links van de voordeur: ingang via de voordeur van het centrum en dan de eerste deur links in de gang.
Tel. 040-283 1210
Openingstijden:
Elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur. In de vakantietijd zijn er gewijzigde openingstijden. Dit wordt tijdig bekend gemaakt en is te lezen op de website en in de kerkapp.
e-mail : parochieheiligkruisnuenen@onsnet.nu

Misintenties
Voor het opgeven van misintenties in Nuenen kunt u terecht bij het parochiesecretariaat (040 283 1210) tijdens de openingsuren.
In Gerwen kunt u misintenties vóór zondag 12.00 deponeren in de brievenbus van de kerk, Heuvel 15. Deze worden vervolgens verwerkt door de heer Ruud Bovens (040 283 8472).
In Nederwetten kunt u misintenties deponeren in de brievenbus van Hoekstraat 28, eveneens vóór zondag 12.00. Deze worden verzorgd door Elma en Wim Renders (tel: 040-2831177).
▲ naar boven

Tijden van de vieringen
H. Clemens Nuenen: Zaterdag 18.30 uur, Zondag van 1 mei tot
1 oktober om  09.30 uur en van 1 oktober tot 1 mei om 11.00 uur;
H. Lambertus Nederwetten: zondag 9.30 uur;
St. Clemens Gerwen: zondag 11.00 uur.

Afwijkingen van deze tijden – met name rond de feestdagen Kerstmis en Pasen  – worden gepubliceerd in het parochieblad ‘Kruiswoord’, in het infoblad ‘Van Week tot Week’, op onze website, in de kerkapp in de plaatselijke weekbladen en bij de LON.

Publiciteit
Van Week  tot  Week
Elke twee weken verschijnt het parochiebulletin ‘Van Week tot Week’ met daarin alle vieringen van de komende twee weken. Tevens vindt u hierin alle actuele informatie. Verspreiding: achter in de kerk en digitaal.
Parochieblad ‘Kruiswoord
Zes keer per jaar verschijnt het parochieblad ‘Kruiswoord. Hierin vindt u een grote verscheidenheid aan informatie over de Parochie Heilig Kruis (kerken in Nuenen, Gerwen en Nederwetten).
Verspreiding aan huis bij allen die zich daarvoor aangemeld hebben.
U kunt zich aanmelden via het parochiesecretariaat.
Parochie-info
Beknopte parochie-informatie (om af te drukken)
Website en kerkapp:
Algemene en actuele informatie is ook te vinden op onze website en de kerkapp: Onze Kerk.
LON
Bij de Lokale Omroep Nuenen vindt u de tijden van vieringen.
Rond de Linde en De Nuenense Krant

In het weekblad Rond de Linde en in de Nuenense Krant worden wekelijks de vieringen voor het komende weekend aangekondigd. Ook door de parochie georganiseerde activiteiten worden daarin aangekondigd.
▲ naar boven

© 2021 Parochie Heilig Kruis