PCI Heilig Kruis

PCI Heilig Kruis

Parochiële Caritas Instelling (PCI) Heilig Kruis
Nuenen, Gerwen en Nederwetten
november 2016 bij de afsluiting van het Jaar van Barmhartigheid

Binnen de Parochie Heilig Kruis is per 1 januari 2016 de Parochiële Caritas Instelling van start gegaan. Afgekort: PCI.
De PCI richt zich op materiële noden van personen, gezinnen en groepen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten en kan door middel van giften en renteloze leningen helpen die nood te lenigen. Ook zal de PCI – indien nodig – verwijzen naar deskundige hulp.

Een PCI wil op gestructureerde wijze vorm geven aan de caritas in een geloofsgemeenschap.
Onder caritas wordt binnen de Rooms Katholieke Kerk verstaan: “Het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving, door aandacht te geven aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van sociale vaardigheid”.

De PCI verzorgt zelf haar fondswerving en heeft een eigen bestuur dat de aanvragen beoordeelt en hierover besluit. Het bestuur hanteert hierbij de stelregel dat de aanvrager(-s) eerst een beroep moet hebben gedaan op de bestaande voorzieningen van de reguliere instanties (o.a. van de overheid) en dat over die aanvraag door deze instanties negatief is beschikt.

Jaarverantwoording 2018 Parochiële Caritas Instelling Heilig Kruis in Nuenen

Gegevens:
Bestuur PCI Heilig Kruis Nuenen
Jos Deckers, voorzitter
Janny Korver, secretaris
Hans van der Linden, bestuurslid
Karel Prinsen, penningmeester
Jan de Vries bestuurslid
Paul de Witte is adviseur van het bestuur

Mocht u belangstelling hebben voor het werk van de PCI neemt u dan contact op met haar voorzitter.

PCI Heilig Kruis Nuenen
Park 55 5671 GC Nuenen
Mail: pciheiligkruis@onsnet.nu
Tel.: 040 2831210 (pastorie, bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur)
Bank: NL35 RABO 0108 2853 75
Kamer van Koophandel: 74865056.

 Financiën
De PCI kon voortbouwen op het bescheiden solidariteitsfonds van de parochie. Daarnaast kwamen er bijdragen rond het pensioen van pastoraal werker Jos Deckers. Ook de collectes en giften van huwelijks- en jubileumvieringen worden aan dit fonds toegevoegd.
Mocht u een bijdrage willen geven, die is van harte welkom op  rekeningnummer NL35 RABO 0108 2853 75 t.n.v. PCI Heilig Kruis Nuenen.
De PCI heeft een ANBI-status waardoor giften aftrekbaar zijn bij de belasting. Hierbij moet RSIN 825485691  ingevuld worden.

© 2019 Parochie Heilig Kruis