Actueel

Tekst bij Palmpasenviering op het kerkplein

Palmzondag teksten

(de dienst vindt plaats op het kerkplein van de hl. Clemenskerk,
voorgangers staan in het portaal van de kerk,
er is een geluidsinstallatie en de palmen staan klaar).

Welkomsgroet

Inleidend woord:

We zijn hier samen gekomen als elke andere Palmzondag,
wij mensen van de oecumene en we  weten ons ook verbonden met hen
die hier nu niet zijn of kunnen zijn, omdat ze getroffen zijn door het coronavirus
òfwel als patiënt, òfwel als naaste, òfwel als een
die hen verzorgt, verpleegt of behandelt.
Aan allen vertellen we het verhaal over een man
die – anders dan de virussen –
met open handen werd ingehaald in een stad
waar een uitbundige menigte van mensen hem toejuicht:
hij degene die zal redden,
of in de woorden van nu: die ons zal leiden
op de weg naar heelwording en genezing.
Hem, die Zoon van God genoemd werd,
halen wij hier in onze gemeenschap
om ons samen te binden
in de strijd voor gezondheid voor ieder.
Met Hem – wiens verrijzenis we na deze week zullen vieren –
zeggen we, dat de dood niet het laatste woord heeft,
maar het leven.
Moge alles wat we in deze korte viering elkaar aanreiken
alles tot zegen zijn.

Verenigen we ons nu met hen die Hem welkom heetten in Jeruzalem,
en halen we ook Hem als onze heiland binnen.

We luisteren naar het evangelie over de intocht.
Jezus en de leerlingen kwamen in de buurt van Jeruzalem.
Ze waren vlak bij het dorp Betfage bij de Olijfberg.
Daar stuurde Jezus twee leerlingen vooruit.
Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daar.
Jullie zullen daar twee ezels zien, een moeder met haar jong.
Ze staan vastgebonden. Maak ze los en breng ze bij mij.
Misschien vraag er iemand wat jullie daar doen.
Zeg dan: de Heer heeft deze ezels nodig.
Dan zullen ze de ezels meteen aan jullie meegeven.’
Dat moest zo gebeuren, want één van de profeten heeft gezegd:
‘Luister, inwoners van Jeruzalem!
Jullie koning komt eraan.
Hij is vriendelijk. Hij rijdt op een ezelin en haar jong’.
De twee leerlingen gingen naar het dorp.
Ze deden wat Jezus gezegd had.
Ze brachten hem de ezelin en haar jong.
Ze legden jassen op de rug van de ezels,
en Jezus ging erop zitten.
Veel mensen legden hun jassen op de weg.
Ze liepen voor Jezus uit en achter Hem aan,
en ze riepen: ‘Alle eer aan God!
Leve de zoon van David! Leve de man die door God gestuurd is!
Alle eer aan God in de hemel! Hosanna!
Zo kwam Jezus in Jeruzalem aan.
Iedereen in de stad praatte erover.
De mensen vroegen zich af: ‘Wie is die man?’
De mensen die met Jezus meegegaan waren,
zeiden: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea.’

(de icoon wordt op de standaard gezet) 
de kaarsen naast de icoon geplaatst en aangestoken,
de icoon wordt bewierookt).

We zingen:

De kind’ren van Jeruzalem
Loven de Heer met blijde stem
en zingen juichend keer op keer:
Geloofd zij onze God en Heer!

(de palmtakken worden gewijd)

de voorgangers delen die uit
en vragen die takken ook te brengen naar hen
die nu niet hier aanwezig kunnen zijn vanwege ziekte of zorg)

Goede God,
Wij richten ons in  gebed tot U,
in gebed voor elkaar,
maar zeker ook voor hen die lijden.
Een virus heeft de wereld getroffen,
oud en jong, dik en dun zijn geraakt.
Wij bidden U: raak nu ook ons aan met uw heil
dat wij dat heil mogen verspreiden
naar noord en zuid, naar oost en west,
naar allen die uw zegen nodig hebben.
Zegen dan nu deze altijd groene takken
dat zij teken mogen zijn
van Uw altijddurende zorg voor ons, mensen.
En help ons zo – wanneer wij deze takken geven aan anderen –
ook uw zorg voor mensen aan hen over te brengen.
Geef dat wij zo Jezus als heiland voor allen
mogen brengen in deze wereld.

Zegen deze groene takken
in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

We zingen samen:

De kind’ren van Jeruzalem
Loven de Heer met blijde stem
en zingen juichend keer op keer:
Geloofd zij onze God en Heer!

(de palmtakken worden uitgedeeld)

We zingen samen:

De kind’ren van Jeruzalem
Loven de Heer met blijde stem
en zingen juichend keer op keer:
Geloofd zij onze God en Heer!

Voorbede
afgesloten met het Onze Vader.

Slotgebed:

Heer Jezus Christus,
wij bidden U: door Uw leven, lijden en dood
hebt ge ons laten zien wat echte vrede is.
Leg die vrede in ons hart,
opdat wij die verder kunnen leven
naar elkaar en naar de wereld om ons heen.
Laat die vrede ons bewegen deze week,
Telkens als wij samen zingen:

De kind’ren van Jeruzalem
Loven de Heer met blijde stem
en zingen juichend keer op keer:
Geloofd zij onze God en Heer!

Zegenbede.


© 2022 Parochie Heilig Kruis