Wat te doen als...?

Wat te doen als…?

Houd uw kerk op de hoogte.
Is er een wijziging in uw gezinssamenstelling door geboorte, huwelijk of overlijden, of gaat u of en gezinslid verhuizen?  Geeft u dit dan s.v.p. door aan het parochie secretariaat; secretariaat@parochienuenen.nl  of 040 2831210.
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Theo van Eijk
Coördinator H. Kruis
coordinator@parochienuenen.nl

Iemand laten dopen
Iemand de eerste communie laten doen
Iemand laten vormen
Gaan trouwen
Bij ernstige ziekte
Bij overlijden
Afscheid in kleine kring
Uitvaart liturgie (zonder liederen)

Doop, begin van nieuw leven in gemeenschap

Bij de geboorte van een kind denk je als ouders al na over hoe deze nieuwe mens zich zal ontwikkelen. De doop is daarbij een eerste stap en een belangrijke keuze in de religieuze opvoeding. Je kiest bewust voor een weg, waarop je je kind richting geeft, door het vertrouwd te maken met de naam van God en de persoon van Jezus van Nazareth.

Gedoopt worden betekent dat de geloofsgemeenschap je opneemt. Dat gevoel van gemeenschap begint in de omgeving van het gezin, de familie en vrienden. Daarom kiezen de pastores en doopwerkgroep voor een persoonlijke doopviering, waarbij dopeling omringd wordt door mensen die hem of haar vertrouwd zijn.

Begeleiding bij de doop

De Parochie Heilig Kruis in Nuenen, Gerwen en Nederwetten begeleidt en ondersteunt ouders bij de religieuze vorming in de opvoeding. Dat gebeurt allereerst door de voorbereiding op en viering van de doop. Daarnaast is er voor jonge kinderen (tot 13 jaar) en hun ouders aandacht voor katechese: vorming om beter thuis te raken in het christelijk geloof.

Voorbereiding en vervolg op de doop

In een eerste voorbereidingsbijeenkomst spreken twee leden van de doopwerkgroep over de betekenis van de doop en de inhoud van de viering. De pastor die de doopviering gaat doen is hierbij aanwezig. Het uitgangspunt is, dat er een eigen, persoonlijke dienst gemaakt wordt. Een voorbeeldboekje en teksten van de parochiewebsite kunnen daarbij gebruikt worden.

Na de doopviering volgt er een terugkomavond. Dan wordt samen met de ouders teruggekeken op de doop(viering) en van gedachten gewisseld over de geloofsopvoeding in het gezin.

Aanmelden

Elke maand is er op bepaalde zondagen een doopviering in de kerken van Nuenen, Gerwen en Nederwetten, meestal om 13.00 uur. Tijdig aanmelden bij het parochiesecretariaat is wenselijk: maandag t/m vrijdag, 9.00 – 12. 00 uur, telefoon: 040 – 2831210.

te downloaden:

boekje  liedjes   gedichten  Bijbelteksten   voorbeden   belofte ouders

slotteksten    diverse teksten   waarom dopen    welkomstwoord

Iemand de Eerste Communie laten doen.
Op een zondag na Pasen gaan kinderen voor de eerste keer ter communie in een speciale viering. De voorbereiding hierop is een taak van ouders en parochie. Aan de hand van werkmateriaal worden de kinderen, in groepjes, door hun ouders voorbereid. Voor de communicanten en hun gezinsleden is er elke maand een gezinsviering. Voor de ouders zijn er enkele ouderavonden waar zij informatie krijgen over de voorbereiding.
Via de weekbladen Rond de Linde en De Nuenense Krant, en via de basisscholen in Nuenen c.a. wordt u uitgenodigd voor de voorlichtingsavond aan het begin van het schooljaar. U kunt uw kind tijdens deze avond opgeven. In de H. Clemenskerk in Nuenen is er jaarlijks een eerste communieviering. In Gerwen en Nederwetten hangt dit af van het aantal kinderen dat zich opgeeft. Bij te weinig kinderen uit de kerkdorpen kunnen zij zich aansluiten bij Nuenen.
Voor vragen over de eerste communie kunt u terecht bij de werkgroep: communicanten@parochienuenen.nl

Iemand laten vormen.
Het Vormsel is de bevestiging van de doop en wordt toegediend aan het einde van de basisschool. De voorbereiding op het vormsel is een taak van ouders en parochie. Aan de hand van werkmateriaal worden kinderen door gastouders en ouders voorbereid. Voor de ouders zijn er enkele ouderavonden. Voor de vormelingen ook enkele gezamenlijke bijeenkomsten op zaterdagmiddag met inhoudelijke voorbereiding, broodmaaltijd en meedoen met een korte viering daarna in de kerk.
Kinderen die ingeschreven staan, worden met hun ouders door een brief uitgenodigd voor een voorlichtingsavond. Via de weekbladen Rond de Linde en De Nuenense Krant worden anderen daarop gewezen.

Gaan trouwen.
De datum voor een huwelijk wordt vaak lang tevoren afgesproken, omdat gemeentehuis, kerk en zaal op dezelfde dag beschikbaar moeten zijn. Dat is ook handig met het oog op de voorbereiding in de parochie. Deze bestaat uit twee delen:
– Drie bijeenkomsten met andere bruidsparen, onder leiding van een gastechtpaar. Het thema van deze avonden is: ‘Wij trouwen voor de kerk’. Aan de orde komen o.a. de betekenis van een relatie, de waarde van vertrouwen en trouw, en het huwelijk als sacrament.
– Samen met een van de pastores wordt in enkele gesprekken de viering zelf voorbereid.
Voor het afspreken van de huwelijksdatum kan men informatie vragen bij het parochiesecretariaat.

Bij ernstige ziekte.
Als iemand in uw omgeving ernstig ziek is en bezoek op prijs stelt, is het goed dat zelf door te geven aan de pastores. Dat kan via het parochiesecretariaat. De meeste ziekenhuizen geven om privacyredenen geen gegevens meer door. Ook dan zijn we dus afhankelijk van uw melding.
Als het afscheid aanstaande is, is het ook goed om al contact op te nemen met een van de pastores. We kunnen dan samen stil staan bij de beleving van de zieke en het naderend afscheid in gelovig perspectief plaatsen. Ook kan men al de uitvaart voorbereiden, als de zieke en zijn of haar omgeving dat wil. Daarmee krijgt dit afscheid een nog meer persoonlijke kleur.

Bij overlijden.
Vaak zal de begrafenisondernemer contact opnemen met een van de pastores om de uitvaart en eventueel de avondwake af te spreken. De familie kan dat ook zelf doen. Via tel. 040-283 1210 kan men de pastores bereiken (of hoort men hoe zij bereikbaar zijn).

In de dagen tussen overlijden en uitvaart komt een van de pastores bij de familie op bezoek om samen de viering voor te bereiden. Allerlei praktische zaken kan men via hem of haar regelen.
Aan de vooravond van de uitvaart kan een avondwake plaatsvinden: een gebedsdienst onder leiding van de leden van de Avondwakegroep. We gedenken de overledene en bezinnen ons op het gelovig vertrouwen in een leven dat sterker is dan de dood. In het weekeinde vindt er geen avondwake plaats; de overledene kan dan speciaal herdacht worden in een van de vieringen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een uitvaartliturgie vorm te geven.
Deze vorm wordt afgesproken in overleg met de nabestaanden en de voorganger. De herinneringen aan de overledene kunnen een plaats krijgen aan het begin van de viering of aan het einde. Ook in de overweging zal de voorganger een verbinding maken tussen deze herinneringen en de gekozen lezingen.
Een uitvaart kent na de herinneringen en de lezing uit de bijbel drie mogelijkheden:
1) een dienst van de eucharistie als de voorganger priester is;
2) een dienst van de communie, waar hosties uit een eerdere eucharistieviering worden uitgereikt
3) een dienst van de gebeden. Er worden dan geen hosties uitgereikt.

Elke overledene krijgt een herinneringskruisje op een speciale herdenkingsplaats bij de ingang van de kerken. Op het kruisje staan de naam en de geboorte- en overlijdensdatum. Na een jaar ontvangt de familie dit gedachteniskruisje.
—————————————————————-
Kerkelijk afscheid in kleine kring?

We krijgen er allemaal mee te maken: het verlies van een dierbare. Als parochie Heilig Kruis Nuenen hechten we eraan dat de familie voor een mooie en vooral persoonlijke uitvaart kan kiezen.
Het laatste afscheid moet een goed gevoel geven. De wijze waarop men afscheid neemt, speelt namelijk een grote en troostrijke rol, ook later bij het verwerken van het verlies. Het is daarom goed dat er meerdere mogelijkheden zijn waaruit nabestaanden kunnen kiezen.
Voor een uitvaart in de kerk biedt de parochie een eucharistieviering, een woord- en communiedienst of een gebedsdienst (beide zonder eucharistie).

 Afscheid in kleine kring
Steeds vaker willen of moeten nabestaanden het afscheid van een dierbare in kleine kring  vieren.
In onze kerken zijn er verschillende opstellingen mogelijk om een intieme sfeer te scheppen. We laten u enkele kleinschalige proefopstellingen zien die met elke uitvaartonderneming te realiseren zijn.

  1. In een van de dwarsbeuken van de H. Clemenskerk Nuenen, met een klein altaar en de nabestaanden daartegenover. Deze opstelling is vooral geschikt bij een eucharistieviering.
  1. In het koorgedeelte achter het altaar staat de kist en daaromheen in een kring zitten de nabestaanden. Deze vorm is geschikt voor gebedsdiensten en heel kleine gezelschappen.
  1. Ook op een begraafplaats kan een intieme opstelling worden gekozen voor een afscheid.

Religieuze rituelen
Bij elk afscheid spelen symbolen en rituelen een belangrijke rol. Juist religieuze rituelen kunnen heel betekenisvol zijn.  Er zijn verschillende mogelijkheden.

  • Het aansteken van kaarsen rondom de kist of het plaatsen van waxinelichtjes of bloemen rondom een foto van de overledene.
  • Het loslaten van de linten aan de kist door de nabestaanden. De familieleden houden elk een lint vast en vervolgens laten ze deze weer los door ze boven op de kist te leggen. Ze laten zo dus letterlijk hun dierbare los.
  • Vaak zegt muziek nog meer dan woorden. Om het afscheid nog persoonlijker te maken kan er muziek naar keuze klinken, zowel live als via een geluidsdrager.
  • Als de condoleance vóór de begrafenis of vóór het vertrek naar het crematorium plaatsvindt, kan men na de afscheidsdienst de kist met de familie begeleiden naar de Mariakapel (of een andere plek) in de kerk. Tot slot wordt de overledene naar de begraafplaats of het crematorium begeleid.

Tot slot
Het zal duidelijk zijn, dat we als Parochie Heilig Kruis een persoonlijk afscheid heel belangrijk vinden. Parochie én uitvaartondernemingen willen samen alle hulp en steun bieden bij dat moeilijke proces.
▲ naar boven

© 2022 Parochie Heilig Kruis