Wat te doen als...?

Wat te doen als…?

Houd uw kerk op de hoogte.
Is er een wijziging in uw gezinssamenstelling door geboorte, huwelijk of overlijden, of gaat u of en gezinslid verhuizen?  Geeft u dit dan s.v.p. door aan het parochie secretariaat; secretariaat@parochienuenen.nl  of 040 2831210.
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Theo van Eijk
Coördinator H. Kruis
coordinator@parochienuenen.nl

Iemand laten dopen
Iemand de eerste communie laten doen
Iemand laten vormen
Gaan trouwen
Bij ernstige ziekte
Bij overlijden
Uitvaart liturgie (zonder liederen)

Iemand laten dopen.
Op enkele zondagen per maand is er gelegenheid om een kind te laten dopen. De doopviering is in de regel om 13.00 uur, in Gerwen of Nederwetten om 14.30 uur.
Dopen betekent ook opname in de geloofsgemeenschap. Daarom is er ook een gezamenlijke doop, als er meer kinderen zijn, met een maximum van drie.
Er is een voorbereidingsbijeenkomst samen met andere ouders onder leiding van twee leden van de doopwerkgroep. Er wordt gesproken over de betekenis van de doop en de opbouw van de viering. Ook de pastor die de kinderen zal dopen is hierbij enige tijd aanwezig. Het is de bedoeling dat de ouders van de dopelingen samen de viering voorbereiden.
Teksten waaruit men een keuze kan maken en een voorbeeld van een boekje ontvangt men via het parochiesecretariaat.
Tijdig aanmelden is gewenst omdat een bepaalde doopviering al volgeboekt kan zijn. U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat.
Als mensen van buiten Nuenen hun kind willen laten dopen, kan dat alleen als de ouders binding met de parochie hebben.

Iemand de Eerste Communie laten doen.
Op enkele zondagen na Pasen gaan kinderen voor de eerste keer ter communie in een speciale viering. De voorbereiding hierop is een taak van ouders en parochie. Aan de hand van werkmateriaal worden de kinderen door gastouders en ouders voorbereid. Voor de communicanten en hun gezinsleden is er elke maand een gezinsviering. Voor de ouders zijn er enkele ouderavonden.
Via de weekbladen Rond de Linde en De Nuenense Krant wordt u uitgenodigd voor de voorlichtingsavond. U kunt uw kind dan ook opgeven. Afhankelijk van het aantal kinderen dat de Eerste Communie doet, worden de vieringen in de H. Clemenskerk in Nuenen-centrum gepland. Als u uw kind hebt opgegeven wordt u later van de datum op de hoogte gesteld. Omdat er in Gerwen en Nederwetten maar één Eerste Communieviering is, is de datum daar wel al bekend op de voorlichtingsavond.

Iemand laten vormen.
Het Vormsel is de bevestiging van de doop en wordt toegediend aan het einde van de basisschool. De voorbereiding op het vormsel is een taak van ouders en parochie. Aan de hand van werkmateriaal worden kinderen door gastouders en ouders voorbereid. Voor de ouders zijn er enkele ouderavonden. Voor de vormelingen ook enkele gezamenlijke bijeenkomsten op zaterdagmiddag met inhoudelijke voorbereiding, broodmaaltijd en meedoen met een korte viering daarna in de kerk.
Kinderen die ingeschreven staan, worden met hun ouders door een brief uitgenodigd voor een voorlichtingsavond. Via de weekbladen Rond de Linde en De Nuenense Krant worden anderen daarop gewezen.

Gaan trouwen.
De datum voor een huwelijk wordt vaak lang tevoren afgesproken, omdat gemeentehuis, kerk en zaal op dezelfde dag beschikbaar moeten zijn. Dat is ook handig met het oog op de voorbereiding in de parochie. Deze bestaat uit twee delen:
– Drie bijeenkomsten met andere bruidsparen, onder leiding van een gastechtpaar. Het thema van deze avonden is: ‘Wij trouwen voor de kerk’. Aan de orde komen o.a. de betekenis van een relatie, de waarde van vertrouwen en trouw, en het huwelijk als sacrament.
– Samen met een van de pastores wordt in enkele gesprekken de viering zelf voorbereid.
Voor het afspreken van de huwelijksdatum kan men informatie vragen bij het parochiesecretariaat.

Bij ernstige ziekte.
Als iemand in uw omgeving ernstig ziek is en bezoek op prijs stelt, is het goed dat zelf door te geven aan de pastores. Dat kan via het parochiesecretariaat. De meeste ziekenhuizen geven om privacyredenen geen gegevens meer door. Ook dan zijn we dus afhankelijk van uw melding.
Als het afscheid aanstaande is, is het ook goed om al contact op te nemen met een van de pastores. We kunnen dan samen stil staan bij de beleving van de zieke en het naderend afscheid in gelovig perspectief plaatsen. Ook kan men al de uitvaart voorbereiden, als de zieke en zijn of haar omgeving dat wil. Daarmee krijgt dit afscheid een nog meer persoonlijke kleur.

Bij overlijden.
Vaak zal de begrafenisondernemer contact opnemen met een van de pastores om de uitvaart en eventueel de avondwake af te spreken. De familie kan dat ook zelf doen. Via tel. 040-283 1210 kan men de pastores bereiken (of hoort men hoe zij bereikbaar zijn).

In de dagen tussen overlijden en uitvaart komt een van de pastores bij de familie op bezoek om samen de viering voor te bereiden. Allerlei praktische zaken kan men via hem of haar regelen.
Aan de vooravond van de uitvaart kan een avondwake plaatsvinden: een gebedsdienst onder leiding van de leden van de Avondwakegroep. We gedenken de overledene en bezinnen ons op het gelovig vertrouwen in een leven dat sterker is dan de dood. In het weekeinde vindt er geen avondwake plaats; de overledene kan dan speciaal herdacht worden in een van de vieringen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een uitvaartliturgie vorm te geven.
Deze vorm wordt afgesproken in overleg met de nabestaanden en de voorganger. De herinneringen aan de overledene kunnen een plaats krijgen aan het begin van de viering of aan het einde. Ook in de overweging zal de voorganger een verbinding maken tussen deze herinneringen en de gekozen lezingen.
Een uitvaart kent na de herinneringen en de lezing uit de bijbel drie mogelijkheden:
1) een dienst van de eucharistie als de voorganger priester is;
2) een dienst van de communie, waar hosties uit een eerdere eucharistieviering worden uitgereikt
3) een dienst van de gebeden. Er worden dan geen hosties uitgereikt.

Elke overledene krijgt een herinneringskruisje op een speciale herdenkingsplaats bij de ingang van de kerken. Op het kruisje staan de naam en de geboorte- en overlijdensdatum. Na een jaar ontvangt de familie dit gedachteniskruisje.
▲ naar boven

© 2019 Parochie Heilig Kruis