Werkvelden

Werkvelden

Het werk in de parochie is verdeeld over vijf werkvelden. Deze werkvelden, de hoofd activiteiten van de parochie, worden aangestuurd, begeleid en gecoördineerd door voorzitters die ook lid zijn van de Pastoraatsgroep.

 Diaconie
 Levensbegeleiding en Ouderenpastoraat
Catechese
 Liturgie
 Parochieopbouw
 Fotografie

Werkveld Diaconie
Werkveldvoorzitter: Martien Habraken
Diaconie richt zich vooral op de solidariteit vanuit de parochie met mensen in nood in de eigen samenleving en daarbuiten, en op het (mee)werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen.
Het werkveld diaconie omvat de volgende activiteiten, enkele samen met de Protestantse Gemeente:
• Jumelage
Er is een parochieband ontstaan met de parochie San Miguel in Tucurú, Guatemala. Voor meer informatie, zie de website Nuenen-Guatemala.
• Kerstpakkettenactie
In december wordt het winkelend publiek bij enkele supermarkten uitgenodigd extra levensmiddelen te kopen en deze af te dragen. Hiervan worden kerstpakketten samengesteld voor mensen die zo’n extraatje goed kunnen gebruiken.
• Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV)
Bewustwording rondom deze thema’s en inzet rond landelijke financiële acties zoals: de Vastenactie (Samen verder) met solidariteitsmaaltijd, MIVA, Solidaridad en de Adventsactie.
• Diaconale collecte
Acht- tot tienmaal per jaar wordt tijdens de kerkdiensten een tweede collecte gehouden, bestemd voor een missionair of diaconaal doel.

Werkveld Levensbegeleiding en Ouderenpastoraat
Werkveldvoorzitter: Co de Rooij
Levensbegeleiding en ouderenpastoraat richt zich vooral op de begeleiding rond zingevings- en levensvragen van mensen in een gelovig perspectief.
Het beraad initieert en coördineert ook activiteiten voor ouderen.
• Bezoeken van ouderen en zieken
Parochianen van 85 jaar en ouder worden eens per jaar bezocht. Zij bezoeken ook zieke parochianen thuis en in het ziekenhuis. En samen met de pastores verzorgen zij de ziekencommunie.
• Werkgroep Ouderenzorg 75+
Leden van de werkgroep bezorgen een felicitatie bij de 75ste verjaardag. Jaarlijks zijn er ontmoetingsmiddagen voor mensen van boven de 75 en de pastores.
• Rouwbegeleiding
Deze activiteiten worden georganiseerd door een werkgroep, samengesteld uit leden van de parochie en van de Protestantse Gemeente Nuenen (PGN). Zij bezoeken rouwenden en organiseren bijeenkomsten waar deze mensen elkaar kunnen ontmoeten.
De groep verstuurt, via het secretariaat, met tussenpozen van twee maanden brieven naar mensen die hun partner verloren hebben om hen steun te betuigen en hen te helpen het verlies een plaats te geven.

Werkveld Catechese
Werkveldvoorzitter: Han Waalen en  Louis Koenen
Catechese omvat de vorming van gelovige mensen en gaat vanuit de katholieke traditie in gesprek met hedendaagse vragen.
Er zijn de volgende activiteiten:
• Doopvoorbereiding
Doopgesprek met ouders en enkele malen per jaar een terugkomviering rond de doopschelp.
• Eerste Communie
Voorbereiding op de Eerste Communie van kinderen en ouders, met oog voor de praktische gang zaken hierbij, tot en met de vieringen.
• Vormsel
De voorbereiding op het Vormsel van kinderen en ouders, tot en met de vieringen.
• Huwelijksvoorbereiding
Toekomstige bruidsparen nemen deel aan drie inhoudelijke bijeenkomsten als voorbereiding op hun huwelijk. Daarna bereidt elk bruidspaar met een van de pastores hun viering voor.
• Volwassenen- en Gezinscatechese
Bijbelgroepen, theologie lezen en themabijeenkomsten (vijfmaal per jaar). Deze activiteiten vinden vaak plaats in samenwerking met de groep Vorming en Toerusting van de PGN.
▲ naar boven

Werkveld Liturgie
Voorzitters: Marie-Thérèse van Vroonhoven en Theo van Eijk
De liturgie draait om God en elkaar ontmoeten in gezamenlijke vieringen. Dit gebeurt rondom de Schrift, in woord en gebed, in handelingen en riten, en met muziek en zang.
Het werkveld liturgie richt zich op de vorm en inhoud van de vieringen in de parochie.
Ook op liturgisch gebied is een aantal werkgroepen actief.
• Themavieringen met een aangepaste liturgie bij bepaalde gelegenheden, zoals de Veertigdagentijd, Advent, Kerstmis enz.
• Gezinsvieringen eens per maand in Nuenen of Gerwen.
• Woord- en Communiediensten.
Eenmaal per maand is er in elke kerk een Woord- en Communiedienst.
• Avondwake aan de vooravond van een uitvaart. In elke kerk wordt ook de Allerzielendienst op 2 november verzorgd waarbij de overledenen van het afgelopen jaar herdacht worden.
• Oecumenische vieringen.
Vier- of vijfmaal per jaar zijn er oecumenische vieringen in een van de parochiekerken of in Kerkelijk Centrum de Regenboog.

Voor de liturgie is een groot aantal vrijwilligers actief in:
– parochiekoren: elke kerk heeft een eigen koor, in Gerwen en Nederwetten ook voor uitvaarten en bijzondere vieringen
– het Gregoriaans Koor St. Andries
– het Gelegenheidskoor voor uitvaarten en jubilea in Nuenen
– het Kinderkoor, speciaal voor gezinsvieringen
– Jongerenkoor Jocanto
– als organist, voorzanger of cantor
– als collectant
– als lector (of lezer), als acoliet of misdienaar (helper bij eucharistie of communie)
▲ naar boven

Werkveld Parochieopbouw
Werkveldvoorzitters: Ad Kauwenberg, en Theo van Rooij
Dit werkveld faciliteert de activiteiten van de andere vier werkvelden en de pastores.Onder dit aandachtveld vallen die  activiteiten die voor de vier vorige werkvelden voorwaardenscheppend zijn. Het mag duidelijk zijn dat  deze werkgroepen vaak kerkgebonden zijn en dat er voor de H. Clemens in Nuenen, de St. Clemens in Gerwen en de Lambertus in Nederwetten aparte werkgroepen zijn.
Een uitzondering hierop is het Parochiesecretariaat.

 • Parochiesecretariaat (Nuenen)
  Het parochiesecretariaat is vijf ochtenden per week geopend van 9 tot 12 uur. Voorkomende werkzaamheden: ontvangen van mensen, aannemen van de telefoon, inschrijven van missen, verzorgen van post, kleine kopieerwerkzaamheden enz. Elke medewerkster heeft bovendien haar eigen, specifieke taken.
  In Gerwen en Nederwetten zijn er vaste adressen waar men o.a. misintenties kan aanmelden.

Verdere activiteiten:

 • Rond kerk en pastorie (Nuenen, Gerwen en Nederwetten), parochianen die alleen of in groepjes allerlei voorkomende werkzaamheden uitvoeren in en rond kerk en pastorie, zoals:
 • tuinlieden, die zorgen voor het onderhoud van de pastorietuin en ook allerlei klusjes doen,
 • gastvrouwen (alleen in Nuenen) die tijdens de openingsuren van het secretariaat zorgen voor koffie voor alle aanwezigen. Ook parochianen zijn dan van harte welkom!
 • Kosters (per locatie), belast met de dagelijkse zorg voor kerkgebouw en vieringen.
 • Postbezorgers (per locatie), bezorgen wekelijks de interne post binnen de parochie.
 • Siergroep (per locatie), zij verzorgen de bloemenversieringen in de kerk.
 • Werkgroep koffie op zondagochtend (Nuenen), de leden verzorgen per toerbeurt de koffie/thee na de viering op zondagochtend. In Gerwen en Nederwetten wordt koffie/thee geschonken na een woord-en communiedienst.Andere groepen zijn nog:
 • Werkgroep kerkhof (per locatie), de groep onderhoudt en verzorgt het kerkhof.
 • Parochieblad ‘Kruiswoord’, redactie en redactieraad zijn verantwoordelijk voor inhoud en opmaak van het parochieblad.
 • Bezorgers parochieblad (per locatie), zij bezorgen het parochieblad in de eigen woonomgeving.
 • Wijkcontactpersonen (per locatie).
 • Werkgroep Kerkbalans (Nuenen), organiseert de jaarlijkse actie Kerkbalans.
 • Werkgroep Kerstspel (Gerwen).
 • Oecumene Raad van Kerken. Er is een hechte samenwerking tussen de Parochie Heilig Kruis van Nuenen, Gerwen en Nederwetten en de Protestantse Gemeente Nuenen. Er wordt veel samen gewerkt op het gebied van catechese en diaconie. Ook zijn er gedurende het liturgische jaar enkele oecumenische vieringen.
 • Fotografie Anneriet Driessen en Petra van Laarhoven
  ▲ naar boven

 

© 2021 Parochie Heilig Kruis