Overweging 6 december 2020 Nederwetten/Gerwen

Overweging 6 december 2020 Nederwetten/Gerwen

Thema: Mijn bode voor U uit.

Beste medeparochianen.

Hij mocht graag vasten in de woestijn als boetedoening.
Hij at sprinkhanen en liep er uiterst sjofel bij.
Eenzaam in de woestijn hoorde hij de stem van God.
Die riep hem op, de weg vrij te maken voor de reeds lang aangekondigde verlosser.
Deze man die alles radicaal zou veranderen en een geheel nieuwe weg in zou slaan.
Juist deze man, die niet bang was om te confronteren, verkondigde dat Christus komst kon worden voorbereid door heel eenvoudige daden van goedheid.
Of nog eenvoudiger door alle scherpslijperij na te laten.
Johannes de Doper, de woesteling uit de woestijn, komt even de Farizeeën en de Sadduceeën voorhouden dat zij addergebroed zijn, met een zelfingenomenheid die zijn weerga niet kent.
Hij durft ze de waarheid te zeggen en hen alvast de toekomst voor te spiegelen.
Wat dacht u?
Nou de Joden hadden er wel zin in om die fijn-gelovigen de les te leren.
Maar wie durfde dat?
Ja, blijkbaar Johannes de Doper.
Hij was de bode die de komst van Jezus aankondigde.
De bode voor Jezus uit.
Daarom kreeg hij zo’n grote aanhang, onverwacht zo groot.

De Joden waren in die tijd verstrikt in hun eigen wetten. en regeltjes.
En waar het werkelijk om ging was naar de achtergrond verschoven.
Voor een aantal mensen uit die tijd was de komst van Johannes de Doper dan ook slecht nieuws.
Vooral voor de hogepriesters en Schriftgeleerden, die er juist trots op waren dat ze al die regeltjes naleefden.
Daarom hebben de genoemde hogepriesters en Schriftgeleerden het daar niet bij laten zitten.
Dat geldt trouwens ook in een later stadium voor bepaalde groepen ijverige en soms overijverige christenen die er ook een handje van hadden om dergelijke scherpslijperij tot hun ultieme doel te verheffen.
Ze hebben er van alles bij bedacht wat je moet doen en wat je moet laten.
Ze hebben goede raad, nee zelfs bevelen uitgedeeld over hoe je Gods komst onder mensen moet voorbereiden en mogelijk maken.
Er zijn hele kerkgenootschappen opgericht omdat er weer eens een groepje was dat het allemaal te slap vond, ze vonden dat er maar eens klare taal gesproken moest worden.
Voorschriften waar geen speld tussen te krijgen zou zijn.
Wie zich daar niet aan hield moest de groep verlaten.
Ze hebben voorschriften en wetten geschreven en gepreekt en achtervolgden daar de mensen mee, tot onder hun lakens toe.
Er zijn meer voorbeelden van dergelijke radicale veranderingen en vernieuwingen te vinden in de geschiedenis.
Een goed voorbeeld hiervan was de splitsing die heeft plaatsgehad rond 1600.
In die tijd ontstond de splitsing tussen de katholieken en de protestanten.
Deze protestanten splitsten zich wederom in hervormden en gereformeerden.
De basis van deze geloofsovertuigingen is bij benadering dezelfde, namelijk de boodschap van Jezus Christus.
Alleen in uitvoeringsvorm en geloofsdetail zijn ze afwijkend van elkaar.
Een ander voorbeeld van een radicale vernieuwing was het Tweede Vaticaans Concilie, dat het geloof korter bij de mensen wilde brengen.
Wij ervaren daarvan de resultaten veelvuldig, bijvoorbeeld hoe sindsdien de mis wordt opgedragen.
Inmiddels is ons christelijk geloof gelukkig veel meer ontwikkeld en zijn we verdraagzamer geworden.
Dat uit zich dan vervolgens ook in onderlinge verdraagzaamheid tussen gelovigen met een verschillende geloofsovertuiging.
We zijn tegenwoordig goed in staat andere geloofsovertuigingen echt te respecteren en ons daarin in te leven.
Een goed voorbeeld daarvan is de oecumene.

Dus laten we die weg van radicaal vernieuwen maar niet inslaan.
Wij kunnen het beter geleidelijk doen en de al ingeslagen weg blijven volgen en dit uitdragen naar het voorbeeld van Jezus Christus.
Wij staan er beter voor want wij hebben goed nieuws door te geven.
Het is zo dat Johannes en nog meer Jezus Christus alles hebben gedaan om die boodschap van het goede nieuws naar het volk te brengen.
Zij hebben zich daar echt sterk voor gemaakt en niet alleen het goede nieuws meegedeeld.
Zij hebben ook voorbeelden gegeven hoe dit moest worden gedaan.
Je zou zeggen dat je dan zeker waardering krijgt, maar dat was niet zo.
Ze hebben zowel Jezus Christus als Johannes de Doper omgebracht, ofschoon zij beiden geen slecht maar goed nieuws brachten.
En zij verkondigden het niet alleen, maar gaven ook het duidelijke voorbeeld.
Voor ons is er de aansporing om onze inzet niet te laten verslappen en ons geloof door te blijven geven.
Wie doet het anders als wij het niet doen?
Laten we ons hart spreken en meer openstaan voor onze medemens, waardoor we allemaal gelukkiger kunnen worden.
Dus vernieuw jezelf, met behoud van het goede en kies de weg van de vrede.

Amen.

© 2021 Parochie Heilig Kruis